Frågor och svar


Hittar du inte svaret på din fråga nedanför? Skicka ett meddelande till oss med din fråga!


Kategorier

Falska läror

Påskmåltiden eller Påsken som Världsmissionssamfundet Guds Församling firar är det nya förbundets påskmåltid som Jesus etablerade för 2000 år sedan. Kortfattat är vår lära, som utgår ifrån Bibeln, att Jesus dog som Påsklammet på korset och utgöt Sitt blod för att ge oss syndernas förlåtelse och evigt liv. Vi tar emot det genom påskbrödet och påskvinet som Han lovade genom Sitt Ord på Påsknatten, den 14/1 i den heliga kalendern (2 Mos 12:1-14, 1 Kor 5:7, Matt 26:17-28).

Ordet ”påsk” kommer från det hebreiska ordet pesach som betyder ungefär ”passera över”. Det dyker upp för första gången i Bibeln i 2 Moseboken 12:11, där Gud kallar skymningen den fjortonde dagen i den första månaden ”Herrens påsk”.

Ceremonin att äta brödet och vinet som Jesus åt på just den dagen och den tidpunkten med Sina lärjungar har olika benämningar i Bibeln: t.ex. Påsk, Herrens Påsk, Påskmåltiden och Herrens måltid. I folkmun kallas den ibland ”den sista måltiden”. Under tvåtusen år har flertalet religiösa läror och traditioner vuxit fram, där bröd och vin har en central roll.

Även om ord som nattvarden inom protestantismen eller eukaristin inom katolicismen används och datumet då ceremonin hålls och sättet att hålla den har förändrats, har det bibliska ordet påsk eller pasqua levt kvar i många språk.

Men Påsken som Guds Församling firar är fundamentalt annorlunda än dessa andra traditioner. För att helt förstå det behöver vi gå tillbaka till tiden då det ursprungliga firandet av Påsken i den tidiga kristna kyrkan förändrades och till sist avskaffades.

 

Påskkontroversen och Påskmåltidens avskaffande

 

Påskkontroversen började efter att alla apostlar dog och den tidiga kyrkan delades upp i den Österländska kyrkan och den Västerländska kyrkan. Den österländska kyrkan höll Herrens måltid på den 14:e dagen i den första månaden i den heliga kalendern och firade Uppståndelsedagen på den första söndagen efter Det osyrade brödets högtid (den 15/1 i den heliga kalendern), enligt Bibelns lära. Den västerländska kyrkan firade däremot inte Herrens måltid den 14/1 utan på Uppståndelsedagen, den dag i den bibliska kalendern då Jesus uppstod från döden.

I kyrkomötet i Nicaea år 325 e.Kr. bestämdes det att alla kristna kyrkor skulle fira Herrens måltid på Uppståndelsedagen och ändrade tiden för firandet av Jesu uppståndelse från det bibliska datumet, som utgår ifrån Påskens datum, till den första söndagen som inträffar 15 dagar efter vårdagjämningen. Den här dagen är den dag som har fått namnet ”Påskdagen” i Sverige, trots att det är en helt annan dag än den dag som Gud kallade ”Herrens Påsk”.

Dessutom har firandet av den dagen en helt annan innebörd än den påskmåltid som Jesus gav oss då Han utlovade evigt liv till den som åt brödet och vinet som symboliserar Hans kött och blod (Matt 26:26-28, Joh 6:53). Den sekulära ”Påsken”, eller den s.k. ”Påskdagen” som alltid är på en söndag efter vårdagjämningen, firas traditionellt sett till minne av Jesu uppståndelse, och man har helt gått ifrån Jesu lära om att vi får evigt liv genom att äta Herrens måltid.

 

Det finns hundratals olika läror inom olika samfund gällande Herrens måltid, och alla säger att man håller den enligt Jesu lära. Men enligt Bibelns profetia kommer Jesus att återställa Påskmåltiden när Han uppenbarar Sig en andra gång. Det betyder att ingen kommer att hålla Påskmåltiden innan Han kommer.

Av naturliga skäl kan vi inte ta upp alla dessa doktriner och traditioner här för att genom Bibeln visa att endast Guds Församling håller den återställda Påskmåltiden på det sätt Jesus lärde oss. Men när vi har grundläggande kännedom om vad Bibeln lär ut om Påskmåltiden kan vi enkelt urskilja Guds Påsk från olika sekulära läror.

Känner du till en kyrka som säger att den håller Herrens måltid enligt Bibeln? Kommentera gärna om det här nedanför eller kontakta oss så kan vi ta upp den läran.

 

Det är en allmänt accepterad uppfattning att 25:e december inte har något att göra med Jesu födelsedag. Det här är ett faktum som redan har tillkännagetts offentligt genom kristendomens historia och massmedia. Så hur kommer det sig att en dag, som inte har något att göra med Jesus, har ändrats till Jesu födelsedag? Låt oss nu ta reda på julens ursprung.

Ursprunget till Julen, den 25:e december, var från början det romerska vintersolståndet då man firade solens födelse. På den tiden trodde tillbedjare av solguden, de som följde Mithraismen som var en vanlig religion i Romarriket, att solen föddes på vintersolståndet, årets kortaste dag. Eftersom vintersolståndet markerar vändpunkten då dagarna blir allt längre, trodde de att solen blev starkare efter sin återfödelse vid vintersolståndet.

De betraktade den 25:e december som vintersolståndet, då en stor festival hölls i hela Romarriket. Givetvis var den här dagen meningslös för de tidiga kristna. Men situationen förändrades när deras beslutsamhet att försvara sanningen försvagades med tiden. Kyrkan i Rom blev mer och mer sekulariserad efter att kristendomen gjordes till Romarrikets statsreligion; de undersökte till och med sätt att delta i solgudens festival, med avsikt att utöka kyrkans inflytande. Så de började acceptera Mithraismen, och år 354 e.Kr. utsåg de den 25:e december till Jesu födelsedag och började fira den.

(Källor: bl.a. Philip Shaff, History of the Christian Church;  Scholastic Publishing, Encyclopedia Americana)

 

Julens traditioner och deras hedniska ursprung

 

Julsånger hörs på gator och torg, folk utbyter julklappar och dekorerar julgranar med alla slags färgglada utsmyckningar och ljus. Alla de här traditionerna har sitt ursprung djupt rotat i hedendom.

Traditionen att ge presenter på Julen kom från festivalen för den romerska jordbruksguden. I det antika Rom fanns festivalen Sigillaria i slutet av december då folk gav gåvor som t.ex. dockor till barn. Det här bruket blev allmänt förekommande i kyrkan efter att Julen blev en kristen festival. 

Det är samma sak med julgranar som utsmyckas med alla möjliga slags dekorationer. I det antika Babylonien, Egypten och Romarriket, fanns det sedvänjor att tillbe gröna träd: närhelst det nya året kom dekorerade folk vintergrönor och satte dem runtomkring i husen, och utförde en ceremoni att driva ut onda andar. De vördade också träd med röda frukter som symboliserade solen.

Så alla dessa jultraditioner har sitt ursprung i hedendomen; de kom in i kyrkan även innan 25:e december utsågs till Jesu födelsedag, och blev allmänt förekommande över hela världen när Julen blev fast etablerad som en kristen festival.

 

Hedniska högtider är avskyvärda för Gud

 

Bibeln profeterade  redan att människor skulle tillbe solguden i kyrkan genom att fira hedniska festivaler som Julen.

Hesekiel 8:15-16 ”Ser du, människa?” sade han. ”Men du skall få se vidrigheter ännu värre än dessa.” Han förde mig till den inre förgården till Herrens hus. Där, vid ingången till Herrens tempel, mellan förhallen och altaret, stod ungefär tjugofem män. De vände ryggen åt Herrens tempel, och med ansiktet mot öster föll de ner och tillbad solen i öster.

Som Gud profeterade utförs bruket att tillbe solguden i Guds tempel idag. Och Jesus, som är Gud som kom i köttet, påminner oss om att inte följa människors traditioner som för våra hjärtan bort ifrån Gud, även om vi ärar Honom med våra läppar.

Markusevangeliet 7:6-8 Han svarade: ”Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare, när det står: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud. Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människornas regler.” 

Även om hela världen firar Julen, så är det avgudadyrkan att fira Julen, som Gud avskyr. Vi bör respektera Guds bud och hålla dem med större uppskattning, så att vi kan glädja Gud som Guds sanna folk.

Från ett religiöst perspektiv är ”kätteri” en idé eller lära som går emot den sanna tron. Att känna igen kätteri är väldigt viktigt för vår frälsning. Även om vi har trott på Gud hängivet under en lång tid, men om vi tillhör ett kätterskt samfund kan vi inte få frälsning. Det finns så många samfund inom kristendomen och vissa kallas för ”kätterska” eller ”sekter”. Så vilket samfund eller vilken lära är kättersk?

 

Standarden för kätteri

 

Människor tänker ofta att en kyrka som har en lång historia och många medlemmar är autentisk och att den kyrka som inte har det är kättersk. Men tiden som en kyrka har funnits eller antalet följare kan inte vara standarden för att urskilja den sanna kyrkan från falska kyrkor. Om denna typ av standard var rätt, skulle det innebära att den tidiga kyrkan som Jesus grundade och apostlarna deltog i var kättersk, en ”sekt”.

 

För 2000 år sedan följde många människor judendomen som har en lång historia och tradition. Å andra sidan fanns det ett litet antal medlemmar i den tidiga kyrkan som precis hade etablerats, och den var inte välkänd bland folk.

 

Apostlagärningarna 24:1-5 Fem dagar senare kom översteprästen Ananias dit ner med några av de äldste och en advokat Tertullus och lämnade ståthållaren sin anmälan mot Paulus. Sedan Paulus kallats in började Tertullus sitt anklagelsetal med följande ord: ”Högt ärade Felix. Att vi tack vare dig får leva i djupaste fred och att genom din omtanke villkoren har förbättrats för vårt folk är något som vi alla erkänner oförbehållsamt och med den största tacksamhet. Jag vill inte uppehålla dig alltför länge men ber dig att godhetsfullt lyssna till några korta ord från oss. Vi har funnit att den här mannen är en smitthärd som sprider oro bland judarna på alla håll i världen och att han är ledare för nasaréernas sekt.”

 

Det var de religiösa ledarna på den tiden som sade att aposteln Paulus var en smitthärd som spred kätterska läror. Människorna som skröt om sin kunskap om Bibeln och fick respekt och tillit från befolkningen utdömde den tidiga kyrkan som kättersk.

 

Även om det är en bedömning av religiösa ledare eller teologer som har mycket auktoritet och kunskap, kan den inte vara en standard för att urskilja sanningen från falskhet. Vi kan bara bedöma vad som är sanning och falskhet genom Bibeln som Gud gav oss.

 

Kätteri definieras av Bibeln

 

2 Petrusbrevet 2:1-3 Men det fanns också falska profeter i Israels folk, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smugglar in fördärvbringande kätterier; de kommer till och med att förneka den herre som har friköpt dem och störtar sig därmed i fördärvet. Många skall följa dem i deras utsvävningar och dra skam över sanningens väg. I sin själviskhet skall de utnyttja er med hjälp av påhittade historier. Men domen som för länge sedan fällts över dem är i kraft, och fördärvet lurar på dem.

 

Bibeln definierar kätteriets egenskaper enligt följande: Kätteri leder helt säkert till fördärvet och det hindrar sanningen med påhittade historier som inte finns i Bibeln. Om en kyrka följer Bibeln eller inte – det är ett kriterium för att urskilja en sann kyrka från en kättersk.

 

Om vi bara tar en titt på de grundläggande sanningarna i Bibeln, kan vi lätt förstå vad kätteri är.

 

Lukasevangeliet 4:16 ”Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa …”

 

Lukasevangeliet 22:14-15 När stunden var inne lade han sig till bords tillsammans med apostlarna. Han sade till dem: ”Hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar.

 

Jesus satte personligen ett exempel genom att hålla Sabbaten och Påskmåltiden, och den tidiga kyrkan följde Jesu exempel.

 

Apostlagärningarna 17:2-3 Efter sin vana besökte Paulus dem, och under tre sabbater talade han till dem. Utgående från skriftställen som han tolkade visade han att Messias måste lida och uppstå från de döda. ”Och Messias”, sade han, ”det är just denne Jesus som jag förkunnar för er.”

 

1 Korinthierbrevet 5:7-8 Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade, för vårt påsklamm, Kristus, är slaktat.

 

Jesus och apostlarna höll Sabbaten. Så om en kyrka förkastar Sabbaten och helgar söndagen som inte nämns i Bibeln, är den kyrkan kättersk. Jesus höll även Påskmåltiden, så kyrkan som firar julen (25 december) – Solgudens födelsedag – som inte nämns i Bibeln, är en sekt.

 

Att hålla religiösa regler som inte finns i Bibeln är att följa hedniska traditioner som är meningslösa (3 Mos 18:3-4; Hes 11:9-12). Även om de traditionerna har ansetts självklara under en lång tid, om de inte finns i Bibeln så är de bara historier som människor har hittat på.

 

Gud som kom som människa och kätteri

 

Gud kom till jorden som människa för får frälsning för 2000 år sedan. Men de religiösa ledarna på den tiden och de som följde dem blint trodde inte på Jesus, som kom en enkel snickares son, en man precis som oss, som inte hade något ståtligt yttre som drog människors blickar till sig.

 

Johannesevangeliet 10:30-33 ”Jag och Fadern är ett.” Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom. Jesus sade till dem: ”Jag har låtit er se så många goda gärningar som kommer från Fadern. För vilken av dem stenar ni mig?” Judarna svarade: ”Det är inte för någon god gärning vi stenar dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa.”

 

”Gud kommer aldrig i mänsklig skepnad.”

 

Det här är också en lögn som människor har hittat på, som inte finns i Bibeln. Bibeln profeterade tydligt att Gud skulle komma som en människa.

 

Jesaja 9:6 Ty ett barn har fötts, en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn:
Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste.

 

Den sanna kyrkan håller sig till sanningen

 

De som förnekar Bibeln och blint ser på något som kätterskt om det är annorlunda än vad de tror, är precis som personerna som riktade falska anklagelser mot apostel Paulus om att han var ledare för en sekt. Om vi verkligen vill ta emot Guds frälsning måste vi urskilja sanningen från kätteri – sanning och lögn – enligt Guds standard i Bibeln, inte människors åsikter.

 

Bibeln vittnar tydligt om sanningen i den tidiga kyrkan som höll det nya förbundets högtider, inklusive Sabbaten och Påskmåltiden, och trodde på Gud som kom som människa.

 

I den här tidsåldern är Guds Församling den enda kyrkan som håller fast vid den tidiga kyrkans sanning som Jesus och apostlarna höll enligt Bibeln.

 

Gud blir människa

Fråga: Hur kan Jesus vara Gud eller ”Gud kommen i köttet”? Jesus säger ju själv i en bön till Fadern: ”Detta är det eviga livet, att de lär känna dig [Fadern] och den du har sänt ut, Jesus Kristus” (Joh 17:3). Om man utgår från att Jesu egna ord är trovärdiga och sanna, att det är Fadern som är den ende sanne Guden, då är frågan: Vad för slags gud är då Jesus? Säger inte Jesus: ”Fadern är större än jag”? (Joh 14:28)

 

När vi studerar treenighetsläran genom Bibeln så kommer vi till slutsatsen att Gud Fadern är densamme som Gud Sonen, Jesus, och att Jesus är Gud som har fötts som människa. Men när vi läser om hur Jesus många gånger ber till Fadern och talar om Fadern i tredje person, kan man lätt tro att läran om att Jesus är Gud är motsägelsefull.

 

Givetvis utgår vi från att Jesu ord trovärdiga och sanna, men vi bör även utgå ifrån att apostlarnas vittnesbörd är sann, eftersom det är de som sändes ut av Jesus Själv för att vittna om Honom. Så finns det motsägelser i Bibeln?

 

Jesu liv enligt skrifterna

 

Jesu ord är sanning, men om vi alltid tolkar Jesu ord bokstavligt, kommer vi att missförstå Hans läror och misslyckas med att lära känna Hans sanna natur. Det är för att Han talade i liknelser när Han undervisade.

 

Matteusevangeliet 13:10-13 Lärjungarna kom fram och frågade honom: ”Varför talar du till dem i liknelser?” Han svarade dem: ”Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, ty fast de ser, ser de inte, och fast de hör, hör de inte och förstår inte.”

 

Låt oss titta på ett exempel på ord från Jesus som lätt kan missuppfattas om vi tolkar dem bokstavligt:

 

Matteusevangeliet 6:6 ”Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.”

 

Om vi tolkar de här orden bokstavligt, så kommer vi att tro att vi bara får be inne i vår kammare när ingen ser oss. Men Han bad Själv inför Sina lärjungar många gånger, och apostlarna som följde Hans läror bad tillsammans (Matt 26:26, Joh 17:1, Apg 1:14, Apg 2:42). Så för att inte misstolka Jesu ord behöver vi förstå dem i sitt sammanhang och i profetiornas ljus. Det är för att Jesus alltid betonade att profeterna vittnar om Honom och att allt Han gjorde var enligt gamla testamentets, skrifternas, profetior.

 

Johannesevangeliet 5:39-40 Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv.

 

Matteusevangeliet 26:53-56 Tror du inte att om jag bad min fader skulle han genast skicka mer än tolv legioner änglar till min hjälp? Men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att detta måste hända?” … ”Men allt detta har skett för att profeternas skrifter skall uppfyllas.”

 

Jesus kunde enkelt ha besegrat soldaterna som försökte gripa Honom i Getsemane, men Han lät det hända, eftersom Han var fast besluten att uppfylla profetiorna. Jesus som var av kött och blod kände också rädsla och visste vilket lidande Han skulle gå igenom nästa dag. Är Jesus en slav under profeterna att Han måste göra som de skrev? Nej, Han uppfyllde profetiorna för vår skull, eftersom vi bara kan inse vem Han verkligen är genom det gamla testamentets profetior. Om Han inte uppfyllde dem skulle vi kanske tro att han var en falsk profet istället för vår Frälsare.

 

De två lärjungarna som var på väg till Emmaus efter Jesu uppståndelse kände först inte igen Jesus, men när Jesus tillrättavisade dem och förklarade vem Han är genom att hänvisa till skrifterna (det gamla testamentet) så förstod de vem Han var (Luk 24:25-27). Tänk om profetiorna inte stämde överens med det som de hade bevittnat? Skulle de ha kunnat tro på Honom? Vi är i samma situation idag.

 

Vem är Jesus enligt skrifterna?

 

Apostlarna, Jesu vittnen, vittnade tydligt om att Han är Gud i köttet. Här är ett exempel:

 

Romarbrevet 9:5 … de har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa, han som är över allting, gud, välsignad i evighet, amen.

 

Så vilken gud är Jesus? Är Han en annan Gud än Fadern? Låt oss ta reda på det genom skrifterna.

 

Jesaja 43:10-13 Men ni är mina vittnen, säger Herren, min tjänare, den som jag har utvalt, för att ni skall få insikt och tro mig, förstå att jag är Gud. Ingen gud har blivit till före mig, ingen skall komma efter mig. Jag, jag är Herren, ingen annan än jag kan ge räddning … Jag är Gud, också i framtiden är jag densamme…

 

Det ska inte komma någon annan frälsare förutom Gud Själv. Han är Israels Gud och Skapare av himmel och jord enligt 1 Moseboken och den gud som Jesus kallade ”Fadern”. Men när Petrus, fylld av helig ande efter Pingsten vittnade om Jesus, sade Han så här:

 

Apostlagärningarna 4:11 ”Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.”

 

Enligt profeten Jesajas skrifter sade Gud att ingen gud ska komma efter Honom, och att ingen annan kan ge frälsning. Men när Jesus kom så är det ingen annan än Honom som kan ge frälsning. Detta visar tydligt att Jesus Själv måste vara det gamla testamentets gud; Gud Fadern som har fötts som människa.
 

 

Guds ankomst i hemlighet

 

Men varför talade då Jesus om Fadern som om Han var en annan person? Det korta svaret är att det var för vår frälsning. Gud valde att visa Sig i en ödmjuk skepnad, som människa och inte som allsmäktige Gud, eftersom det var det enda sättet att ge oss frälsning.

 

Hebreerbrevet 2:14-18 Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an, och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och kunna sona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas.

 

För att ge oss dödliga människor hopp om att uppstå till evigt liv, föddes Gud som dödlig människa, som en av oss, för att sedan uppstå och fara levande till Himmelriket. Hade vi kunnat tro på det om Han hade kommit i Sin sanna andliga skepnad? Vi hade tänkt: ”Jo, givetvis, Han är ju Gud, så det är klart att Han inte kan dö”. Men nu kan vi tro att vi kan leva för evigt även om vi just nu är dödliga människor. Av den anledningen ville Jesus inte upphöja Sig till Faderns status genom att säga ”Jag är Gud”. Men Han visade det indirekt; genom att uppfylla profetiorna.

 

Filipperbrevet 2:3-8 … Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors.

 

Genom att inte upphöja Sig till Gud, visade Han oss ett exempel att vi också ska vara ödmjuka och inte upphöja oss själva. Han spelade rollen som Guds Son för att visa oss som är Guds söner och döttrar hur vi bör leva.

 

Johannesevangeliet 13:15 Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er.

 

Allt som Jesus gjorde var ett exempel för att vi ska göra som Han gjorde. Jesus behövde inte be till Gud eftersom Han är Gud Själv. Men Han bad till Fadern för visa ett exempel för oss hur vi ska be.

 

Matteusevangeliet 16:20 Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias.

 

Det var inte Hans vilja att avslöja Sig som Messias förrän tiden var inne, än mindre som Gud Själv. Skulle många tro på det, även om Han avslöjade det vid den tidpunkten? Men de som trodde på profetiorna kände igen Honom och tog emot Honom som Gud.

 

De som inte insåg att Jesus var Gud

 

Enligt en annan av Jesajas profetior skulle Kristus lida när Han bar mångas synder (Jes 53:1-12). Om Han hade kommit som allsmäktige Gud, hade profetiorna om Honom att Han skulle lida och dö för våra synder, uppfyllas? Även fariséerna och de skriftlärda skulle känna igen Honom och buga inför Honom. De hade aldrig vågat låta Honom bli arresterad och korsfäst, eller ens anklagat Honom för något.

 

Matteusevangeliet 26:53-54 Tror du inte att om jag bad min fader skulle han genast skicka mer än tolv legioner änglar till min hjälp? Men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att detta [arresteringen av Jesus] måste hända?”

 

Eftersom Gud kom i hemlighet, kunde de skriftlärda inte känna igen Honom, och var på väg att stena Honom när Han sade ”Jag och Fadern är ett”.

 

Johannesevangeliet 10:30-33 ”Jag och Fadern är ett.” Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom. Jesus sade till dem: ”Jag har låtit er se så många goda gärningar som kommer från Fadern. För vilken av dem stenar ni mig?” Judarna svarade: ”Det är inte för någon god gärning vi stenar dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa.”

 

De kunde inte tro att Jesus kunde vara Gud Själv, av den enkla anledningen att Han uppenbarade Sig i mänsklig skepnad. Är det svårt för allsmäktige Gud att födas som människa? Det borde inte ha förvånat dem, eftersom Gud till och med uppenbarade Sig som människa för Abraham (1 Mos 18:1-2, 18:22, 19:1). Jesus förklarade anledningen till att de inte kände igen Honom så här:

 

Johannesevangeliet 15:21-25 ”Men allt detta skall de göra med er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom [Gud Fadern] som har sänt mig … Men ordet som står skrivet i deras lag skulle uppfyllas: De har hatat mig utan grund.”

 

Anledningen att de hatade och förföljde Jesus var att de inte kände Gud. Om de hade känt Gud så hade de vetat att Han både kunde och ville komma som människa. Gud hade trots allt sagt till Sina profeter att Han skulle födas som människa och Själv leda Sitt folk som en herde under tusentals år.

 

Profetiorna om Guds ankomst

 

Jesaja 9:6-7 Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste. Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike.

 

Jesaja 40:3 En röst ropar: Bana väg för Herren genom öknen, gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud! … Herrens härlighet skall uppenbaras, och alla människor skall se det. Herren har talat.

 

Hesekiel 34:15 Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud.

 

Hesekiel 34:23 Jag skall ge dem en enda herde, min tjänare David, och han skall valla dem. Han skall valla dem, han skall vara deras herde.

 

Gud säger först att Han Själv ska valla Sina får, och sedan att Han ska sända ”Sin tjänare David som ska valla dem”.

 

Så Gud talar om Sin egen ankomst som att Han sänder Sin tjänare. Den som kom enligt Jesajas och Hesekiels profetior var Jesus Kristus.

 

Lukasevangeliet 1:31-32 Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron

 

Johannesevangeliet 10:16 Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde.

 

Genom hela gamla testamentet beskrivs Messias eller Kristus som ”Guds tjänare som Han ska sända”. Det är därför naturligt att Jesus talar om Sig Själv som ”Den som Fadern har sänt”.

 

Jesus är sannerligen Gud Skaparen, även om Han har många titlar. Han kallas bland annat Guds Son, Människosonen, Guds Lamm, Davids son, Guds tjänare. Det är dock bara genom att studera profetiorna om Honom i gamla testamentet och hur Han uppfyllde dem som vi kan inse Hans sanna identitet.

 

Gud kan utan tvekan uppenbara Sig som människa om Han vill. Gud är allsmäktig och allvetande. Gud har kraften att välja att existera som människa eller inte. Så varför kom Gud Själv till jorden som en ömtålig bebis och son? Vi kan lätt förstå det här när vi tänker på vilka vi är.

 

Kristus kom för att ge oss syndernas förlåtelse och evigt liv

 

Jesus sade att alla människor på jorden är syndare som förvisats från himlen.

 

Matteusevangeliet 9:13 ”… Gå och lär er vad som menas med orden: Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

 

Lukasevangeliet 19:10 ”… och Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det.”

 

Om vi kopplar ihop de här verserna med orden ”Syndens lön är döden” (Romarbrevet 6:23), så kan vi förstå att alla människor är syndare som begick synder i himlen som leder till döden. Den första anledningen till att Jesus Själv kom till jorden som människa är för att straffas istället för oss, för våra synder som bara kan bestraffas med döden.

Enligt det gamla testamentets lag var det enda sättet att befria en person som skulle dö att någon måste dö istället för honom (1 Kungaboken 20:42). Det är därför Gud kom med namnet Jesus och uppoffrade Sig på korset som ett syndoffer för syndarnas skull. Genom att bestraffas med dödsstraffet istället för oss, räddade Han oss från vårt straff.

 

Matteusevangeliet 20:28 ”Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

 

 

Eftersom Jesus, som är Gud, kom med det här syftet, vittnade Johannes Döparen om att Jesus är Gud Lamm, som tar bort världens synder (Johannesevangeliet 1:29). Profeten Jesaja i gamla testamentet och aposteln Paulus vittnade också om att Kristus kom som människa och tog bort våra synder.

 

Jesaja 53:5-10 Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom … Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han skall få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja skall förverkligas genom honom.

 

Romarbrevet 8:3 Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan.

 

Den speciella lagen, etablerad genom Guds egna blod för att vi ska bli förlåtna för våra synder och få evigt liv, är det nya förbundets påskmåltid (Lukasevangeliet 22:20).

 

Matteusevangeliet 26:28 ”Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.”

 

Det nya förbundets påskmåltid är livets sanning som Gud Själv etablerade för att rädda oss som inte hade kunnat undvika evig bestraffning på grund av våra synder.

 

Kristus visade oss exemplet att bli född på nytt genom evangeliet

 

Anledningen till att Gud kom till jorden som människa är inte bara för att uppoffra Sig Själv som ett syndoffer, utan även att undervisa och förkunna det nya förbundets evangelium som skulle genomföras genom Hans uppoffring; sanningen som ger oss syndernas förlåtelse och evigt liv.

 

Johannesevangeliet 13:15 ”Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er.”

 

Jesus gick till många områden i Israel och förkunnade Himmelrikets evangelium, medan Han gick igenom många svårigheter. Alla läror och evangeliet Jesus lärde ut under tre år är exempel på tro för oss som kommer att bli Himmelrikets arvtagare i framtiden. Det är därför Jesus bad Sina lärjungar att lära alla folk att följa allt Han hade lärt ut efter att Han hade avslutat evangeliearbetet att söka efter och rädda syndare (Matteusevangeliet 28:20).

Det är uppenbart att evangeliet som Jesus praktiserade är sanningen som leder oss till det eviga Himmelriket (Johannesevangeliet 14:6). Det finns otaliga exempel som Jesus visade för att vi skulle få syndernas förlåtelse och komma till himlen.

Jesus döptes för att visa oss principen att bli född igen i till ett nytt liv genom att begrava synden, trots att Han var utan synd (Matteusevangeliet 3:16). Jesus lärde även ut att vi ska hålla det nya förbundets högtider för att komma till himlen, genom att hålla Sabbaten som Sin vana (Lukasevangeliet 4:16), fira det nya förbundets påskmåltid med Sina lärjungar (Matteusevangeliet 26:17-28) och utlova livets vatten på Lövhyddefesten (Johannesevangeliet 7:2, :37).

Förutom högtider och föreskrifter, visade Jesus exempel som den sanne Herden (Lukasevangeliet 22:24-27; Johannesevangeliet 10:11-15) genom att tjäna Sina lärjungar med ett ömt och ödmjukt hjärta (Matteusevangeliet 11:29). Han blev även Själv frestad och besegrade Satan med Guds ord, för att lära oss som är svaga sättet att överkomma Satans frestelser (Matteusevangeliet 4:1-11). På det här sättet är alla Jesu exempel nedskrivna i Bibeln i detalj så att vi kan följa dem. Själva det liv som Jesus levde är instruktionsboken som vägleder människor till Himmelriket.

 

 

Befogenheten att förlåta som bara Gud har

 

I slutändan var anledningen till att allsmäktig Gud kom som människa vi, som är syndare från himlen.

Det enda sättet för en syndare att bli frisläppt från synden är att bli förlåten för den synden. Men vi syndare kan aldrig åstadkomma det genom vår egen rättfärdighet eller kraft.

Vi kan till och med förstå detta genom en jordisk princip. I ett land som har dödsstraff kan en dödsdömd fånge i allmänhet bara bli förlåten av statschefen, som presidenten eller premiärministern. Det är samma sak med våra andliga brott. Synderna som leder till döden som vi begick i himlen kan endast bli förlåtna av Gud.

 

Markusevangeliet 2:5-10 När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.” Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: ”Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?” Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sade till dem … ”Men för att ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden … ”

 

Gud kom som människa för att frälsa oss genom Sin makt att förlåta synder. Eftersom vi har kött och blod, tog Gud också del i vår mänsklighet, led vår smärta och bar bördan av vår synd som vi borde ha burit.

 

Johannesevangeliet 10:10 ”… Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.”

 

Hebreerbrevet 2:14-15 Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv.

 

Om det fanns någon annan som kunde ge liv, skulle det inte finnas någon anledning för Gud att komma som människa. Men evigt liv kan inte ges av någon, inte ens av en ängel, förutom av Gud.

Gud, den Ende som har evigt liv i hela universum, lämnade all härlighet i himlen och kom som människa för att ge liv till Sina barn som förlorade sina liv på grund av sina synder, och etablerade det nya förbundets påskmåltid genom vilken vi kan ta emot evigt liv (1 Timotheosbrevet 6:16). Men det nya förbundets påskmåltid, som etablerades genom Kristi blod, avskaffades år 325 e.Kr. Från den tiden har ingen kunnat återställa Påskmåltiden under så lång tid som 1600 år. Trots att den är tydligt nedtecknad i Bibeln har ingen bland otaliga teologer och berömda bibelforskare hitta Påskmåltidens sanning. Det är för att de också bara är syndare från himlen, inte Gud som har befogenhet att förlåta synder som leder till döden och ge evigt liv.

För att återställa det nya förbundets påskmåltid, livets sanning som försvann, har Gud kommit som människa igen i den här tiden. De är vår himmelska Fader och himmelska Moder. Även med ett tecken, det nya förbundets påskmåltid, kan vi bekräfta att himmelska Fader och himmelska Moder är den sanna Guden. Eftersom vi har tagit emot Gud Elohim som har kommit med kött och blod i den här tiden enligt Bibelns säkra profetior, bör vi förkunna Guds kärlek som är bevarad i det nya förbundets påskmåltid än mer.

 

 

Bibeln profeterar att Jesus ska komma en andra gång och att Guds stora härlighet kommer att uppenbaras vid den tidpunkten (Matt 24:30). Så är ”härligheten” Jesus nämnde en fysisk härlighet som skiner som ett strålande ljus?

 

Härligheten som Kristus äger är inte en fysisk härlighet som människor föreställer sig. Men ändå har folk dragit sin egen slutsats och missat hela betydelsen av Jesu ord, genom att tolka orden om den andliga härligheten och välsignelsen från ett fysiskt perspektiv.

Profetian om Jesu ankomst med härlighet och Hans sanna utseende

 

När man förstår profetian som handlar om Jesu första ankomst och dess uppfyllelse korrekt, kan man också förstå den sanna betydelsen av profetian om Hans andra ankomst. Profetian att Jesus kommer med makt och stor härlighet är likadan. Vad gäller Jesu första ankomst, profeterade Bibeln att Guds härlighet skulle uppenbaras och att Han skulle komma med makt.

 

Jesaja 40:3-5 En röst ropar: Bana väg för Herren genom öknen, gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud! … Herrens härlighet skall uppenbaras, och alla människor skall se det.

Jesaja 40:9-10 Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, Sion, ropa ut ditt glädjebud med hög röst, Jerusalem. Ropa, var inte rädd, säg till Judas städer: Er Gud kommer! Herren Gud kommer i all sin styrka, han härskar med mäktig arm. Sin segerlön har han med sig, de han vunnit går framför honom.

Om man tolkar dessa ord från ett fysiskt perspektiv, måste Gud komma med en bedövande stor härlighet så att all människor kommer att kunna se Honom när Han kommer till jorden. Men Gud kom inte på det sättet. Som alla kristna vet uppfylldes ovanstående profetior av Johannes Döparen och Jesus (Matt 3:1-3). Johannes Döparen banade väg för Herren, Jesus, som rösten av en som ropade i ödemarken. Och Jesus föddes som en blygsam son till en snickare istället för i en kunglig eller adlig familj eller en prästs familj.

Tvärtemot profetian att Han skulle komma med härlighet och makt, lades Jesus i en krubba i ett stall för kor och hästar, istället för ett hem för människor när Han föddes (Luk 2:4-7). Han växte upp i Nasaret i Galliléen, en avlägsen region som judarna såg ner på, och Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig och inget utseende som tilltalade oss, som ett rotskott ur torr mark (Matt 13:55; Joh 7:52; Jes 53:2).

På samma sätt kom inte Jesus med en synlig härlighet som människor hade förväntat sig. Så varför profeterade Bibeln ”Herrens härlighet skall uppenbaras” och ”Gud kommer i all sin styrka”, om att Han skulle predika evangeliet? Från den fysiska synvinkeln kan vi aldrig finna svaret på frågan, eftersom Kristi härlighet som Bibeln profeterar om inte är den fysiska härligheten som människor förväntar sig.

 

Guds härlighet syns bara för de som tror

 

Härligheten som Kristus skulle komma med var osynlig för människors fysiska ögon. Det var en andlig härlighet som bara kunde ses av de människor som tog emot Kristus genom profetiorna och insåg värdet av sanningen som Kristus gav dem. Apostlarna, som insåg sanningens härlighet, inte en ytlig fysisk härlighet, vittnade med en röst att de såg Jesu stora härlighet, och att Gud lyste upp deras hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus.

 

2 Korinthierbrevet 4:6 Ty Gud, som sade: ”Ljus skall lysa ur mörkret”, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus.

 

Johannesevangeliet 1:1-14 I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud … Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.

 

Profetian att ”Kristus ska komma med härlighet”, uppfylldes utan brist, men härligheten syntes inte för de religiösa ledarna som bedömde Kristus utifrån deras fysiska perspektiv utan att tro på Bibelns profetior. Den syntes bara för apostlarna som tog emot Kristus.

 

Eftersom det var den sanna betydelsen av profetian ”Gud ska komma med härlighet”, är härligheten som Jesus tar med Sig vid Sin andra ankomst densamma.

 

Guds Församling

Påskmåltiden eller Påsken som Världsmissionssamfundet Guds Församling firar är det nya förbundets påskmåltid som Jesus etablerade för 2000 år sedan. Kortfattat är vår lära, som utgår ifrån Bibeln, att Jesus dog som Påsklammet på korset och utgöt Sitt blod för att ge oss syndernas förlåtelse och evigt liv. Vi tar emot det genom påskbrödet och påskvinet som Han lovade genom Sitt Ord på Påsknatten, den 14/1 i den heliga kalendern (2 Mos 12:1-14, 1 Kor 5:7, Matt 26:17-28).

Ordet ”påsk” kommer från det hebreiska ordet pesach som betyder ungefär ”passera över”. Det dyker upp för första gången i Bibeln i 2 Moseboken 12:11, där Gud kallar skymningen den fjortonde dagen i den första månaden ”Herrens påsk”.

Ceremonin att äta brödet och vinet som Jesus åt på just den dagen och den tidpunkten med Sina lärjungar har olika benämningar i Bibeln: t.ex. Påsk, Herrens Påsk, Påskmåltiden och Herrens måltid. I folkmun kallas den ibland ”den sista måltiden”. Under tvåtusen år har flertalet religiösa läror och traditioner vuxit fram, där bröd och vin har en central roll.

Även om ord som nattvarden inom protestantismen eller eukaristin inom katolicismen används och datumet då ceremonin hålls och sättet att hålla den har förändrats, har det bibliska ordet påsk eller pasqua levt kvar i många språk.

Men Påsken som Guds Församling firar är fundamentalt annorlunda än dessa andra traditioner. För att helt förstå det behöver vi gå tillbaka till tiden då det ursprungliga firandet av Påsken i den tidiga kristna kyrkan förändrades och till sist avskaffades.

 

Påskkontroversen och Påskmåltidens avskaffande

 

Påskkontroversen började efter att alla apostlar dog och den tidiga kyrkan delades upp i den Österländska kyrkan och den Västerländska kyrkan. Den österländska kyrkan höll Herrens måltid på den 14:e dagen i den första månaden i den heliga kalendern och firade Uppståndelsedagen på den första söndagen efter Det osyrade brödets högtid (den 15/1 i den heliga kalendern), enligt Bibelns lära. Den västerländska kyrkan firade däremot inte Herrens måltid den 14/1 utan på Uppståndelsedagen, den dag i den bibliska kalendern då Jesus uppstod från döden.

I kyrkomötet i Nicaea år 325 e.Kr. bestämdes det att alla kristna kyrkor skulle fira Herrens måltid på Uppståndelsedagen och ändrade tiden för firandet av Jesu uppståndelse från det bibliska datumet, som utgår ifrån Påskens datum, till den första söndagen som inträffar 15 dagar efter vårdagjämningen. Den här dagen är den dag som har fått namnet ”Påskdagen” i Sverige, trots att det är en helt annan dag än den dag som Gud kallade ”Herrens Påsk”.

Dessutom har firandet av den dagen en helt annan innebörd än den påskmåltid som Jesus gav oss då Han utlovade evigt liv till den som åt brödet och vinet som symboliserar Hans kött och blod (Matt 26:26-28, Joh 6:53). Den sekulära ”Påsken”, eller den s.k. ”Påskdagen” som alltid är på en söndag efter vårdagjämningen, firas traditionellt sett till minne av Jesu uppståndelse, och man har helt gått ifrån Jesu lära om att vi får evigt liv genom att äta Herrens måltid.

 

Det finns hundratals olika läror inom olika samfund gällande Herrens måltid, och alla säger att man håller den enligt Jesu lära. Men enligt Bibelns profetia kommer Jesus att återställa Påskmåltiden när Han uppenbarar Sig en andra gång. Det betyder att ingen kommer att hålla Påskmåltiden innan Han kommer.

Av naturliga skäl kan vi inte ta upp alla dessa doktriner och traditioner här för att genom Bibeln visa att endast Guds Församling håller den återställda Påskmåltiden på det sätt Jesus lärde oss. Men när vi har grundläggande kännedom om vad Bibeln lär ut om Påskmåltiden kan vi enkelt urskilja Guds Påsk från olika sekulära läror.

Känner du till en kyrka som säger att den håller Herrens måltid enligt Bibeln? Kommentera gärna om det här nedanför eller kontakta oss så kan vi ta upp den läran.

 

Namnet på kyrkan som Kristus etablerade på denna jord för 2000 år sedan är Guds Församling (1 Kor 1:2; 11:22; Gal 1:13). Guds Församling kallas även Sion (Heb 12:22; Upp 14:1). När vi förstår vilken plats Sion är, kan vi också förstå varför vi kallar Guds Församling för Sion.

Sion var namnet på ett litet berg i Jerusalem. Efter att Guds förbundsark placerades där, så användes termen ”Sion” inte bara för att representera Jerusalem, men också Israel (1 Kung 8:1). För att förstå varför Guds Församling kallas Sion, så måste vi först förstå relationen mellan kung David och Jesus.

 

Kung David och Jesus

 

Jesus kom till världen som den profetiska kung David (Jes 9:6-7).

 

Lukasevangeliet 1:31-32 ”Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron…”

 

Det finns en anledning att kung David, bland många andra i gamla testamentet representerar Jesus. Arbetet som kung David gjorde under gamla testamentets tid var en skugga av vad Jesus skulle göra i nya testamentets tid.

Bland många av kung Davids verk, var det mest anmärkningsvärda etablerandet av Sion. Israeliterna, som tågade ut från Egypten  och anlände till Kanaan, övertog en stor del av landet Kanaan från Joshuas tid. Men, de kunde inte erövra Sion under mer än 400 år och Sion tillhörde fortsatt till Jebusiterna.

Efter att David blev kung, erövrade han Sion, den centrala regionen i Kanaan och reste byggnader och anläggningar innanför fästningen för att stärka den. Därefter gjorde han Sion till Israels huvudstad och regerade över folket i Sion. Genom detta blev David den första kung som byggde och regerade i Sion. Det är därför Sions fästning kallades Davids stad. På detta sätt är David och Sion oskiljaktiga och tätt sammanlänkade.

 

2 Samuelsboken 5:7-10 Men David intog Sionsborgen, alltså Davids stad… David slog sig ner i borgen och kallade den Davids stad. Han befäste staden runt om, från Millo och inåt. David blev allt mäktigare, och Herren, härskarornas Gud, var med honom.

 

Det faktum att Jesus kom till den här jorden som den profetiska kung David betyder att Jesus etablerade Sion och blev kung och regerade över folket i Sion. Sion som Jesus byggde och regerade över var inte det fysiska Sion utan det andliga Sion.

 

Det andliga Sion som etablerades av Jesus

 

Det andliga Sion är Guds boning för evigt. Det är platsen där välsignelsen om evigt liv ges till de människor vars öde är att dö.

 

Psaltaren 132:13-14 Ty Herren har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. ”För evigt är detta min viloplats, här vill jag bo, det är min önskan.”

 

Psaltaren 133:3 Det är som när Hermons dagg faller över Sions berg. Där skänker Herren välsignelse, liv i alla tider.

 

Evigt liv var välsignelsen som endast kunde beviljas när Jesus kom (Joh 10:10). Orden, ”Människor får evigt liv i Sion” var en profetia att Jesus skulle komma till jorden och etablera det andliga Sion. Därför måste vi gå till Sion om vi vill möta Gud och ta emot välsignelsen om evigt liv i det  nya testamentets tid. Profeten Jesaja profeterade att det andliga Sion där Gud har sin boning och där syndernas förlåtelse ges är platsen där högtiderna firas.

 

Jesaja 33:20-24 Se, här är Sion, våra högtiders stad! Du får skåda Jerusalem, en trygg boplats, ett tält som aldrig skall rivas, vars pluggar aldrig rycks upp, vars linor inte slits av. Nej, där är Herren vår väldige Gud. Där flyter strömmar, breda floder, men inga roddarfartyg går där fram, inga ståtliga krigsskepp. Herren är vår härskare, Herren vår hövding, Herren vår konung, han är den som räddar oss… Ingen i staden skall säga: ”Jag är sjuk”, ty folkets synd är förlåten.

 

Det ovannämnda Sion syftar på samma andliga Sion som Kristus, som kom som kung David, etablerar, bor i och regerar över i Psaltaren. Sion beskrivs som platsen där högtiderna firas, vilket betyder att Jesus som kung David etablerar kyrkan som håller Guds högtider. I själva verket etablerade Jesus nya testamentets högtider för vår frälsning.

 

Guds Församling är Sion där högtiderna firas

 

Profetian i Psaltaren, ”Välsignelse om evigt liv kommer att ges i Sion” och profetian i Jesajas bok, ”Syndernas förlåtelse kommer att ges i Sion där högtiderna firas” uppfylls alla genom Påskmåltiden som Jesus höll med sina lärjungar.

För att få välsignelsen om evigt liv, måste vi äta Jesu kropp och dricka hans blod (Joh 6:53-54). Jesus sade att Påskmåltidens bröd och vin är hans kropp och blod, genom vilka han  lovade oss syndernas förlåtelse. Genom Guds högtid som kallas Påskmåltiden, har Gud gett välsignelsen om evigt liv och syndernas förlåtelse, som de människor vars öde är att dö, vill ha allra mest.

 

Matteusevangeliet 26:17-28 Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Var vill du att vi skall ordna för påskmåltiden åt dig?” Han svarade: ”Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: Min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar.” Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden… Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

 

Den största gåvan som Jesus gav till kyrkan efter Hans uppståndelse var den ”Helige Anden.” Genom den Helige Andens kraft skedde en stor revitalisering av den tidiga Kyrkan. Och den Helige Anden gavs till de heliga som innerligt bad från Kristi Himmelsfärdsdag och höll Pingstdagen.

 

Apostlagärningarna 2:1-4 När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.

 

Jesus lovade också människorna livets vatten, genom att hålla Lövhyddefesten. Han beviljade livets vatten, som desperat behövs för törstande själar, genom högtiden som kallas Lövhyddefesten.

 

Johannesevangeliet 7:2 Judarnas lövhyddefest närmade sig…

 

Johannesevangeliet 7:37-39högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

 

Dessutom höll Jesus den veckovisa högtiden, Sabbatsdagen, enligt Hans vana och visade ett exempel för oss att förstå Gud som skapade himlen och jorden och allting i dem. (3 Mos 23:2-3; 2 Mos 31:13; Hes 20:21).

 

Lukasevangeliet 4:16 Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa …

 

Jesus beviljade välsignelserna som är absolut nödvändiga för helgonen, såsom syndernas förlåtelse, evigt liv, den Helige Anden, livets vatten och så vidare, genom högtiderna i nya testamentet. Kristus, som kom som den andliga kung David, etablerade det andliga Sion där de nya testamentets högtider firas. Detta andliga Sion etablerat av Jesus 2000 år sedan är just Guds Församling (1 Kor 1:2; 11:22; Gal 1:13).

 

Gud har etablerat Sion igen i de sista dagarna

 

Att prata om Guds Församling utan Sion betyder att man inte exakt vet vilken typ av plats Guds Församling är, den som etablerades av Jesus. För övrigt, varför nämner många kyrkor Sion, men känner inte till nya testamentets högtider? Det är för att djävulen sådde ogräs, d.v.s. laglöshet, i världen för att hindra Kristi evangeliearbete som beskrivs med en liknelse som andligt jordbruk.

 

Matteusevangeliet 13:25 ”Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg.”

 

Matteusevangeliet 13:39-42 ”… Fienden som sådde det är djävulen. Skördetiden är världens slut, och skördefolket är änglarna. Som när ogräset rensas bort och eldas upp skall det bli vid världens slut… de skall rensa hans rike från alla som förleder människorna och bryter mot lagen, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen…”

 

Profeten Daniel profeterade också att djävulen som talar emot Gud skulle ändra högtiderna som Gud etablerade för våra själars frälsning.

 

Daniel 7:25 ”Han skall höja sin röst mot den Högste, fara hårt fram mot den Högstes heliga och vilja ändra på högtider och lagar…”

 

Till vår förtvivlan uppfylldes ovannämnda profetia; Sion förstördes och förföll (Jes 51:3). Det betyder att ingen kunde ta emot välsignelsen om evigt liv. Hur som helst så visste Gud redan om förhindret, lovade Han att Han skulle komma igen till denna värld som kung David återuppbygga Sion (Luk 18:8; Joh 10:16; Ps 102:16; Hes 37:24).

 

Mika 4:1-2 Men den dag skall komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast som det högsta av bergen, överst bland höjderna. Folken skall strömma dit, folkslag i mängd skall komma, och de skall säga: ”Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa.” Ty från Sion skall lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord.

 

Bibeln förutspådde att många nationer och människor skulle strömma till Sion som skulle återuppbyggas i de sista dagarna, och att de skulle ta emot Guds läror. Enligt denna profetia har Sion, där Gud Själv har sin boning och välsignelsen om evigt liv beviljas, återuppbyggts i denna tid. Himmelske Fader och Moder har kommit och åter byggt upp Sion där Guds högtider firas. Det är Guds Församling.

Guds barn som längtar efter evigt liv, syndernas förlåtelse, den Helige Anden och livets vatten strömmar från hela världen till Guds Församling där nya testamentets högtider firas. Vi som har kommit till Sion i förväg och har tagit emot välsignelserna genom Guds nåd, bör mer och mer förkunna de glada nyheterna ”Gud har återuppbyggt Sion där högtiderna hålls enligt Bibelns profetior” till världen.

Kristi lag och bud

Påskmåltiden eller Påsken som Världsmissionssamfundet Guds Församling firar är det nya förbundets påskmåltid som Jesus etablerade för 2000 år sedan. Kortfattat är vår lära, som utgår ifrån Bibeln, att Jesus dog som Påsklammet på korset och utgöt Sitt blod för att ge oss syndernas förlåtelse och evigt liv. Vi tar emot det genom påskbrödet och påskvinet som Han lovade genom Sitt Ord på Påsknatten, den 14/1 i den heliga kalendern (2 Mos 12:1-14, 1 Kor 5:7, Matt 26:17-28).

Ordet ”påsk” kommer från det hebreiska ordet pesach som betyder ungefär ”passera över”. Det dyker upp för första gången i Bibeln i 2 Moseboken 12:11, där Gud kallar skymningen den fjortonde dagen i den första månaden ”Herrens påsk”.

Ceremonin att äta brödet och vinet som Jesus åt på just den dagen och den tidpunkten med Sina lärjungar har olika benämningar i Bibeln: t.ex. Påsk, Herrens Påsk, Påskmåltiden och Herrens måltid. I folkmun kallas den ibland ”den sista måltiden”. Under tvåtusen år har flertalet religiösa läror och traditioner vuxit fram, där bröd och vin har en central roll.

Även om ord som nattvarden inom protestantismen eller eukaristin inom katolicismen används och datumet då ceremonin hålls och sättet att hålla den har förändrats, har det bibliska ordet påsk eller pasqua levt kvar i många språk.

Men Påsken som Guds Församling firar är fundamentalt annorlunda än dessa andra traditioner. För att helt förstå det behöver vi gå tillbaka till tiden då det ursprungliga firandet av Påsken i den tidiga kristna kyrkan förändrades och till sist avskaffades.

 

Påskkontroversen och Påskmåltidens avskaffande

 

Påskkontroversen började efter att alla apostlar dog och den tidiga kyrkan delades upp i den Österländska kyrkan och den Västerländska kyrkan. Den österländska kyrkan höll Herrens måltid på den 14:e dagen i den första månaden i den heliga kalendern och firade Uppståndelsedagen på den första söndagen efter Det osyrade brödets högtid (den 15/1 i den heliga kalendern), enligt Bibelns lära. Den västerländska kyrkan firade däremot inte Herrens måltid den 14/1 utan på Uppståndelsedagen, den dag i den bibliska kalendern då Jesus uppstod från döden.

I kyrkomötet i Nicaea år 325 e.Kr. bestämdes det att alla kristna kyrkor skulle fira Herrens måltid på Uppståndelsedagen och ändrade tiden för firandet av Jesu uppståndelse från det bibliska datumet, som utgår ifrån Påskens datum, till den första söndagen som inträffar 15 dagar efter vårdagjämningen. Den här dagen är den dag som har fått namnet ”Påskdagen” i Sverige, trots att det är en helt annan dag än den dag som Gud kallade ”Herrens Påsk”.

Dessutom har firandet av den dagen en helt annan innebörd än den påskmåltid som Jesus gav oss då Han utlovade evigt liv till den som åt brödet och vinet som symboliserar Hans kött och blod (Matt 26:26-28, Joh 6:53). Den sekulära ”Påsken”, eller den s.k. ”Påskdagen” som alltid är på en söndag efter vårdagjämningen, firas traditionellt sett till minne av Jesu uppståndelse, och man har helt gått ifrån Jesu lära om att vi får evigt liv genom att äta Herrens måltid.

 

Det finns hundratals olika läror inom olika samfund gällande Herrens måltid, och alla säger att man håller den enligt Jesu lära. Men enligt Bibelns profetia kommer Jesus att återställa Påskmåltiden när Han uppenbarar Sig en andra gång. Det betyder att ingen kommer att hålla Påskmåltiden innan Han kommer.

Av naturliga skäl kan vi inte ta upp alla dessa doktriner och traditioner här för att genom Bibeln visa att endast Guds Församling håller den återställda Påskmåltiden på det sätt Jesus lärde oss. Men när vi har grundläggande kännedom om vad Bibeln lär ut om Påskmåltiden kan vi enkelt urskilja Guds Påsk från olika sekulära läror.

Känner du till en kyrka som säger att den håller Herrens måltid enligt Bibeln? Kommentera gärna om det här nedanför eller kontakta oss så kan vi ta upp den läran.

 

Fariséerna satte Jesus på prov med den här frågan: ”Vilket är det största budet i lagen?” Jesus svarade: ”Älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd.” Det är det första och största budet. Genom att säga ”älska din nästa såsom dig själv” sade Jesus att hela lagen och profeterna vilar på dessa två bud (Matt 22:35-41) Genom detta menade Jesus att den absolut viktigaste kärnan i lagen som etablerades av Gud är kärlek, och att det slutliga målet varför Gud etablerade lagen i gamla testamentet och lagen i det nya testamentet och befallde oss att hålla dem också är av kärlek.

Vi kan inte hålla första budet som Jesus lärde oss om vi vagt tänker att vi älskar Gud. Om vi misslyckas med att förstå Guds djupa sanning kommer vi omedvetet att tjäna andra gudar även om vi säger att vi tror och älskar Gud bara med våra läppar. I realiteten så gör många människor det. Så vad är det som tillåter oss att uppfylla det första budet som Jesus berättade för oss? För att komma direkt till kärnan så är det det nya testamentets påskmåltid.

 

Påskmåltiden gör det möjligt för oss att älska Gud perfekt

 

Det finns redan en beskrivning av en person som erkändes av Gud genom att han älskade Gud med hela sitt hjärta och hela sitt förstånd.

 

2 Kungaboken 23:25 Det hade aldrig före honom funnits en sådan kung som han, ingen som så höll sig till Herren av hela sitt hjärta, med hela sin själ och med all sin kraft och helt rättade sig efter Moses lag. Och inte heller efter honom kom en kung som han.

 

Att Josia vände sig till Gud genom att följa Guds lag med hela sitt hjärta, själ och kraft betyder att han höll budet ”älska Gud med hela ditt hjärta, själ och förstånd” – det första budet som hela lagen och profeterna vilar på. Anledningen till att Josia blev högt prisad för att följa det första budet och hela Guds lag var att han höll Påskmåltiden.

 

2 Kungaboken 23:21-23 Kungen befallde hela folket: ”Ni skall fira påsk till Herrens, er Guds, ära, så som det står skrivet i denna förbundsbok.” Någon sådan påsk hade nämligen inte firats sedan den tid domarna styrde Israel, inte under Israels och Judas kungars tid; först nu under kung Josias artonde regeringsår firades en sådan påsk till Herrens ära i Jerusalem.

 

Ingen höll Påskmåltiden så innerligt som Josia i Israels historia. Genom att hålla Påskmåltiden, blev Josia högt prisad från av Gud, att varken före eller efter Josia fanns det en kung som honom som vände sig till Gud som Josia – att med hela sitt hjärta och sin själ vände sig till Gud enligt hela lagen. Det betyder att han höll det första och största budet som Jesus nämnde. Detta betyder i sin tur att vi har Guds vittnesmål att vi fullt ut lyder det första budet när vi håller Påskmåltiden som Josia gjorde.

Från tiden när Gud först utlyste lagen så klargjorde Han att Påskmåltiden och det första budet har ett oskiljaktigt förhållande.

 

5 Moseboken 6:4-8 Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på hjärtat. Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall binda dem som ett tecken kring din arm, och de skall vara ett kännemärke på din panna.

 

Gud begärde av sitt folk att binda det första budet, ”älska Gud med hela ditt hjärta, själ och kraft”, kring sina armar och sätta det som ett kännemärke på sina pannor. Och det här gällde för Påsken också.

 

2 Moseboken 13:8-9 Den dagen skall du säga till din son: ’Detta sker till minne av det som Herren gjorde för mig då jag drog ut ur Egypten.’ Som ett märke på handen och ett tecken på pannan skall detta påminna dig om att Herren förde dig ut ur Egypten med sin starka hand, så att hans lag alltid är på dina läppar.

 

Den dag då Israeliterna kom ut från Egypten var Påsken [14/1 i den heliga kalendern, läs mer om skillnaden mellan den sekulära ”Påsken” och den bibliska Påsken]. På den dagen dödades varje förstfödd egyptier och de förstfödda Israeliterna räddades. Gud sade till dem att hålla Påskmåltiden som ett minne av Guds frälsningsarbete, ett märke på deras händer och som en påminnelse på deras pannor, precis som orden i 5 Moseboken kapitel 6, och det betyder i slutändan att det första budet, ”älska Gud med hela ditt förstånd”, är Påskmåltiden.

 

2 Moseboken 13:3-4 Mose sade till folket: ”Kom ihåg denna dag, dagen då ni drog ut ur Egypten, ut ur slavlägret, ty med sin starka hand förde Herren er ut därifrån. Ingenting syrat får ätas då. Idag drar ni ut, i månaden aviv.”

 

2 Mos 20:1-3 Detta är vad Gud sade: Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

 

Gud säger samma sak vid begynnelsen av Påskmåltiden och vid kungörelsen av det första budet. Och när Han förklarade anledningen till att vi måste hålla det första budet så sade Han samma sak och tog upp Påskmåltiden, eller med andra ord ”Är inte Jag Frälsaren som räddade er från Egypten när ni var i slaveri? Så tjäna inte andra gudar utan tjäna bara Mig på Påskmåltiden, genom att komma ihåg den dagen då Jag räddade er.” Själva Påskmåltiden är alltså det första budet.

 

Påskmåltiden förintar andra gudar

 

Vi kan uppfylla första budet när vi håller Påskmåltiden, eftersom Gud förintar andra gudar på Påsken.

 

2 Mos 12:11-12 . . . Detta är Herrens påsk. Den natten skall jag gå fram genom Egypten och döda allt förstfött i landet, både människor och boskap, och alla Egyptens gudar skall drabbas av min dom – jag är Herren.

 

Gud utnämnde Påskmåltiden som den dag då alla gudar i världen skulle dömas. Så när vi håller Påskmåltiden då alla andra gudar utom den sanna Guden förintas, så kan vi helt utesluta andra gudar och endast tjäna Gud och älska Honom med hela vårt hjärta. Det betyder att vi kan hålla det första budet perfekt.

 

2 Kung 23:1-4 Kungen lät kalla till sig alla de äldste i Juda och Jerusalem. Han gick upp till Herrens hus, och alla män i Juda och alla invånare i Jerusalem följde honom, präster och profeter, ja, hela folket, unga som gamla, och han läste upp för dem allt som stod i förbundsboken som påträffats i Herrens hus. Kungen ställde sig sedan vid pelaren och bekräftade inför Herren förbundet, enligt vilket de skulle hålla sig till Herren och följa hans bud och befallningar och stadgar med hela sitt hjärta och med hela sin själ och fullgöra bestämmelserna som fanns nedskrivna i boken. Och hela folket trädde in i förbundet. Kungen befallde översteprästen Hilkia, prästerna närmast under honom och tröskelväktarna att de skulle från Herrens tempel skaffa undan alla föremål som tillverkats för Baal och Ashera och himlens hela härskara. Därefter brände han upp dem utanför Jerusalem, på avsatserna i Kidrondalen, och förde bort askan till Betel.

 

Det var under kung Josias artonde år som kung som han höll Påskmåltiden. Även om han trodde på Gud tidigare och trodde att han levde enligt Guds vilja, så tjänade han omedvetet andra gudar. Endast efter att han insåg Påskmåltidens sanning som hans andliga ögon öppnades och då tog han bort alla avgudabilder.

Samma sak hände under kung Hiskias tid. Hiskia, kungen av Juda, höll Påskmåltiden tillsammans med sitt folk även om de inte hade hållit den under en lång tid, och de som höll Påskmåltiden förstörde avgudabilder som de hade haft sedan dess (2 Krön 30:1; 2 Krön 31:1). Påskmåltiden är sannerligen den sanning som gör det möjligt för oss att enbart tjäna och älska Gud med hela vårt hjärta, genom att tillintetgöra andra gudar.

 

Det nya testamentets påskmåltid

 

Genom lagen och Israels historia visade Gud oss att vi bara kan hålla det första budet, ”älska Gud med hela ditt förstånd”, när vi håller Påskmåltiden. Trots detta kan vi inte följa det första och största budet som Jesus nämnde för oss genom det gamla testamentets påskmåltid som folket höll genom blodet från lamm. Eftersom vi inte fullt ut kan inse Guds uppoffring genom att offra djur, kan vi inte älska Gud med hela vårt förstånd.

Det gamla testamentets påskmåltid är en kopia och skugga som i förväg visar oss det nya testamentets påskmåltid, som skulle etableras i det nya testamentets tid (Heb 10:1; Kol 2:17). För att vi skall förstå hur fantastisk det nya testamentets sanning som Kristus etablerade är, skapade Gud det gamla testamentets historia som en kopia.

Jesus, som är realiteten av Påsklammet, är Gud – den Högsta i hela universum. Gud kom till denna jord för att frälsa syndare, som blivit dömda till döden, från synd och död. Han blev hånad, förlöjligad och föraktad av skändare. Han blev piskad och genomborrad av törnekronan och led av svår smärta då han utgöt sitt blod på korset. Den sanning genom vilken vi kan inse Guds lidande och kärlek är det nya testamentets påskmåltid. I Påskmåltidens bröd och vin finns Guds heliga lidande och kärlek. För att rädda oss lät Gud Sitt kött slitas sönder och Sitt blod utgjutas (1 Kor 5:7; Matt 26:17-28).

Som det uppenbarades genom det gamla testamentets påskmåltid, som var en skugga, är det nya testamentets Påskmåltid den sanning som leder oss till att älska Gud som frälste oss från synd med hela vårt hjärta, hela vår själ och hela vårt förstånd. När vi håller det nya testamentets påskmåltid och fyller våra hjärtan med Guds heliga kärlek finns det inga andra gudar inklusive Satan som kan ta över våra hjärtan.

Därför får vi inte bara se Påskmåltiden som en i raden av högtider då vi håller gudstjänst en viss dag. Vi måste vårda Guds kärlek i våra hjärtan genom att värdesätta Påskmåltiden och hålla högtiden helig. Genom att ta ett kliv fram, bör vi låta hela världen veta sättet genom vilket man innerligt kan älska Gud. Det är det faktiska sättet som vi kan älska Gud med hela vårt hjärta, själ och förstånd och älska våra nästa som oss själva, så att vi kan uppfylla lagen.

 

Det är definitivt sant att vi får frälsning genom tro. Jesus sade: ”Låt det ske i enlighet med din tro”. Och Aposteln Paulus betonade hur viktig tron är genom att beskriva den som en av de tre viktigaste faktorerna i vårt kristna liv, genom att säga: ”Den rättfärdige skall leva genom tron” (Matt 9:29; 1 Kor 13:13).

 

Romarbrevet 1:17 I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron.

 

Galaterbrevet 3:13 Och klart är att ingen blir rättfärdig i Guds ögon genom lagen, ty den rättfärdige skall leva genom tron

 

Men tron som nämns i Bibeln är annorlunda än den tro som de flesta människor talar om. De flesta kyrkorna exkluderar helt och hållet det nya förbundets lag som Jesus har lärt oss att hålla, och de definierar tro som att bara tro på något i sina tankar. Men det är inte sann tro.

 

Sann tro åtföljs alltid av handling

 

När Jesus sade: ”Du får frälsning genom tro”, menade Han inte att vi bara ska ha tro i våra tankar. Ordet ”tro” antyder även handling som kommer från tro.

 

Hebreerbrevet 11:7-8 I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda de sina, sedan han hade fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. Därmed blev han till en dom över världen och fick själv del i den rättfärdighet som kommer av tro.

I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans, och han drog bort utan att veta vart han skulle komma.

 

Bibeln säger att det var helt och hållet i tro som Noa byggde arken och Abraham begav sig mot Kanaan efter att ha lämnat Ur i Kaldéernas land. Men de flesta människor försöker skilja på tro och handling. Enligt deras dikotomiska synsätt drar de den här slutsatsen: Det var inte i tro som Noa byggde arken och Abraham begav sig till Kanaan; de utförde bara handlingar utan någon tro. Men detta strider uppenbarligen mot vad Bibeln lär ut.

 

Om vi tror på Jesus, måste den tron åtföljas av motsvarande handling. Jesus har lärt oss att det nya förbundets lag är absolut nödvändig för vår frälsning och att vi måste följa den med tro.

 

Tro och det nya förbundets lagar

 

Markusevangeliet 16:15-16 Han sade till dem: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd.”

 

Om man tror på evangeliet men inte blir döpt, är den personen inte annorlunda än personen som inte tror. Om vi vill få frälsning måste vi tro på evangeliet som Jesus har lärt oss, och vi måste även bli döpta, vilket är tecknet för ”frälsning”.

 

1 Petrusbrevet 3:21 På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått …

 

Vissa personer påstår att de kan bli frälsta om de bara tror och att de inte behöver utföra någon handling. Det här påståendet kommer från att man inte vet exakt vad biblisk tro – den tro som leder till frälsning – verkligen är. När det står i Bibeln att vi får frälsning genom tro, antyder ordet ”tro” att ”bli döpt”, en av det nya förbundets lagar. Det är samma sak med Påskmåltiden.

 

Johannesevangeliet 6:53-54 Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen.”

 

Jesus har sagt att vi aldrig kan få evigt liv om vi inte äter och dricker Hans kött och blod. Vi människor har blivit dödliga på grund av synd. Så att bli frälsta betyder att få evigt liv för oss. Men Jesus sade att Han bara kommer att ge evigt liv till dem som äter och dricker Hans kött och blod. Så för att få frälsning behöver vi utan tvekan äta Jesu kött och dricka Hans blod. Många människor säger att de tror på Jesus. Men om de inte äter Jesu kött och dricker Hans blod kan de inte få evigt liv, enligt Jesu ord: ”Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet”. Hur stor någons tro än är, kan han eller hon inte få frälsning utan handlingen att äta Jesu kött och drick hans blod.

Sättet att äta Jesu kött och dricka Hans blod är att fira det nya förbundets påskmåltid. 

 

Matteusevangeliet 26:17-28 Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Var vill du att vi skall ordna för påskmåltiden åt dig?” Han svarade: ”Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: Min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar.” Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden  Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.”

 

Lukasevangeliet 22:14-20 När stunden var inne lade han sig till bords tillsammans med apostlarna. Han sade till dem: ”Hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar … Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig.” Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för er.”

 

Jesus kom ner till jorden för att ge oss liv, och Han ville innerligt att vi skulle äta Påskmåltiden (Luk 19:10; Joh 10:10). Det här betyder definitivt att vi måste hålla det nya förbundets påskmåltid för att få frälsning – evigt liv.

 

Påskbrödet och påskvinet representerar Jesu kött och blod

 

Det faktum att påskbrödet och påskvinet symboliserar Jesu kött och blod bevisas tydligt genom Jesu ord och handlingar. Men de som har en felaktig uppfattning om tro insisterar att äta Jesu kött och att dricka Hans blod betyder att tro på Jesus och att påskbrödet och påskvinet inte har något att göra med evigt liv.

 

Johannesevangeliet 6:47 ”Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv.”

 

Det viktiga här är att ta reda på vad vi måste tro för att få evigt liv. De följande verserna visar oss att vi måste tro på det faktum att Jesus är livets bröd från himlen och att vi bör äta livets bröd.

 

Johannesevangeliet 6:47 ”Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.”

 

De som tror att Jesus är livets bröd måste äta det brödet för att få evigt liv. Ovanstående verser betyder att vi inte kan äta Jesus, som representeras av livets bröd, bara genom att tro på Honom, utan att vi måste tro Jesus är livets bröd och äta det brödet. Jesu kött och blod som ger oss evigt liv är påskbrödet och påskvinet. Det finns mer bevis för detta.

För det första lovade Jesus oss ”syndernas förlåtelse” genom Påskmåltiden (Matt 26:27-28). Bibeln säger att syndens lön är döden (Rom 6:23). Så när vi tar emot syndernas förlåtelse tas döden bort från oss. Det betyder att vi kommer att leva för evigt. Det eviga livets välsignelse som Påskmåltiden innehåller är exakt den samma som beskrivs i Johannesevangeliet 6. Detta bevisar att påskbrödet och påskvinet är Jesu kött och blod som ger oss evigt liv.

Här är ännu ett bevis: Jesus kom som översteprästen i Melkisedeks ordning.

 

Hebreerbrevet 5:8-10 Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida, och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning, av Gud kallad överstepräst, en sådan som Melkisedek.

 

Melkisedek var en präst i det gamla testamentets tid som välsignade Abraham med bröd och vin.

 

1 Moseboken 14:18-19 Melkisedek, kungen i Salem, kom ut med bröd och vin; han var präst åt Gud den Högste, och han välsignade Abram: ”Välsignad vare Abram av Gud den Högste, himlens och jordens skapare.”

 

Jesus välsignade oss med syndernas förlåtelse och evigt liv genom Påskmåltidens bröd och vin eftersom Han kom som den verkliga Melkisedek. Så påståendet att påskbrödet och påskvinet inte har något att göra med evigt liv är ett dumt påstående som förnekar att Jesus är den verklige Melkisedek.

 

Vikten av handling

 

Tro är väldigt viktigt för vår frälsning. Men vad vi verkligen behöver tro är Jesu ord och läror, eftersom Han är vägen och sanningen och livet, och inte människors doktriner som värdelösa och vilseledande. Jesus sade: ”Den som tror och blir döpt skall räddas”, och gav Sitt folk det eviga livets välsignelse genom Påskmåltidens bröd och vin, som den sanne Melkisedek. Om vi tror på Jesus som vår Frälsare, måste tro på Hans ord och omsätta vår tro i handling genom att genomgå dopet och fira det nya förbundets påskmåltid.

Vikten av handling visas också tydligt genom det Jesus sade till Petrus vid fottvagningsceremonin innan Påskmåltidens huvudceremoni. Petrus tänkte att det inte var rätt att Jesus skulle agera tjänare genom att tvätta Sina lärjungars fötter, så han försökte förhindra Honom att tvätta hans fötter. Då sade Jesus till Petrus att om han inte lät Honom tvätta hans fötter, så skulle han inte ha någon gemenskap med Honom.

 

Johannesevangeliet 13:8 Petrus sade: ”Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter!” Jesus sade till honom: ”Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig.”

 

I den stunden trodde Petrus fastare än någon annan att Jesus var Frälsaren (Matt 16:16). Men trots att Petrus hade en så stark tro på Jesus Kristus, sade Jesus till honom: ”Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig.” Någon som inte har gemenskap med Frälsaren Jesus kan aldrig få frälsning. Det här visar att det är nödvändigt för vår frälsning att hålla Påskmåltidens bestämmelser, där även fottvagningsceremonin ingår.

 

Endast de som gör Guds vilja kan komma in i Himmelriket

 

Himlen är en plats där endast de som följer Guds vilja kan komma in.

 

Matteusevangeliet 7:21 ”Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.”

 

Vi kan inte komma in i Himmelriket bara genom att säga eller tänka att vi tror. För att kunna komma in i Himmelriket måste vi följa Guds vilja.

Jesus sade tydligt att vi kan få frälsning när vi tror och blir döpta, och att vi inte har något liv i oss om vi inte äter Hans kött och dricker Hans blod. Att tro på och följa alla dessa ord från Jesus är sann tro som leder till frälsning. Detta är Jesu lära och Guds vilja.

 

Själen och den andliga världen

Frågan om själen har varit vida diskuterad och omdebatterad bland människor under lång tid. Nyligen sade en berömd brittisk fysiker att ”livet efter döden är en saga för dem som är rädda för döden”, ett uttalande som väckte kontrovers.

 

För dem som tror att döden är slutet på allt, är själen ingenting annat än något skapat ur den mänskliga fantasin. Inte bara ateister utan till och med de som säger att de tror på Gud hävdar att själen inte finns. Precis som saddukéerna, en judisk sekt, förnekade själens existens för 2000 år sedan, hävdar de att den andliga världen inte finns; att Gud bara styr över den synliga världen.

 

Själen existerar

 

Själen existerar definitivt. Men vi kan inte se den med blotta ögat. Det är därför det har varit en långvarig dispyt om själens existens. Men att något inte syns betyder inte att det inte existerar. Det finns många saker i världen som är osynliga men ändå existerar.

 

Bakterier och andra mikroorganismer är osynliga för blotta ögat, men vi kan beskåda dem när vi använder ett mikroskop. Det är likadant med den andliga världen. Även om den är osynlig för våra ögon, så kan vi se den om vi använder ett särskilt redskap. Det är Bibeln som är skriven genom inspiration från Gud.

 

2 Timotheosbrevet 3:16-17 Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, 17så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.

 

Guds yttersta syfte med att ge oss Bibeln är för att rädda våra själar (1 Petrusbrevet 1:9). Det är därför Bibeln innehåller ett stort antal nedteckningar om själen ända sedan skapelsehistorien.

 

1 Moseboken 2:7 … då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse.

 

En levande varelse hänvisar till en kombination av jord från marken (kroppen) och Guds andetag (själen eller anden). Döden innebär att själen separerar från kroppen. Så när en människa dör, återvänder var och ett av de här två elementen – kroppen och själen – till sin ursprungliga plats.

 

Predikaren 12:7 då stoftet återvänder till jorden, sitt ursprung, och livsanden återvänder till Gud, som gav den.

 

Bibeln visar att våra själar var änglar som var med Gud i himlen innan vi föddes på jorden (Ordspråksboken 8:22-26, Job 38:1-21, Lukasevangeliet 15:3-7). Världen vi lever i nu är en plats där änglarna, som har förvisats från himlen till följd av att de syndade mot Gud, lever i människokroppen. Eftersom själen ursprungligen var i himlen återvänder en människas själ till Gud som är i himlen när hon dör; hennes kropp återvänder till marken och förmultnar, men hennes själ lever fortfarande och fortsätter att existera.  

 

Matteusevangeliet 10:28 Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet.

 

Bibeln är fakta

 

De som inte tror på den andliga världen lyckas inte tro på Bibeln som visar den andliga världens principer. De betraktar Bibeln som enbart en historiebok om Israel eller en hopgyttring av myter som inte kan bevisas vetenskapligt. Men i många ställen i Bibeln kan vi enkelt hitta verser som visar att Bibeln är fakta.

 

Job 26:7 Gudaboningen har han rest över öde rymder, jorden har han hängt över tomma intet.

 

Jobs bok skrevs omkring 1500 f.Kr. I bronsåldern, då människor inte ens kunde föreställa sig att jorden hänger i rymden, beskrev Bibeln redan jorden precis som om den hade setts från en satellit. Det här är ett obestridligt bevis på att Bibeln är fakta.  

 

Jordens inre struktur såväl som dess yttre utseende hade redan beskrivits i Bibeln även innan dessa har bevisats genom vetenskapen. På den tiden trodde folk att det fanns en annan jord dold innanför vår planet eller att det fanns en annan värld i underjorden – en värld som är vidsträckt, rymlig och ändlös som skyn.

 

Job 28:5 Djupt under jorden som frambringar föda förvandlas allt som av eld.

 

Jorden är uppbyggd av fyra huvudsakliga lager: skorpan, som formar ytan på jorden, manteln, den yttre kärnan och den inre kärnan. När vi tränger djupare ner i jorden stiger temperaturen. Den inre kärnans temperatur når cirka 6000 grader Celsius. På 1800-talet upptäckte vetenskapsmän att jorden är som en eldboll, men Gud hade redan låtit jordens inre struktur beskrivas i Bibeln för 3500 år sedan. Förutom detta finns det många övertygande och obestridliga bevis för att Bibeln är fakta, så som beskrivningen av jordens storlek, som endast är som ett dammkorn i en vågskål i det stora universum, och profetian om världens historia.

 

Bibelns djupgående sanningar är tillräckligt absoluta för att bevisa att allting som är skrivet i Bibeln är sant. Därför är vittnesmålen om Gud och vittnesmålen om himlen och helvetet som beskrivs i Bibeln också sanna, utan tvekan.

 

Låt oss förbereda oss för himlen, den andliga världen

 

Trollsländelarver som bara lever i vatten kan aldrig föreställa sig en värld med en blå himmel och vackra blommor i full blomning, där de kommer att flyga fritt som trollsländor. På samma sätt är vi som lever på jorden som är som ett dammkorn i universum fullt av hundratals miljarder galaxer, kan inte enkelt förstå den andliga världen som vi kommer att komma till.

 

Gud har gett Bibeln till de, som längtar efter frälsning med ödmjukhet i sina hjärtan, så att de kan förstå den andliga världen som om de såg den med sina egna ögon och kan förbereda sig för den. Om vi ignorerar Bibelns läror utan att känna till guds vilja och bara lever för saker på den här jorden, där vi inte ens kan leva mycket längre än 100 år, kommer vi inte att kunna förbereda oss för den andliga världen som kommer en dag.

 

Till och med bland de som är självsäkra i sitt liv i den här världen, känner de flesta fruktan när de möter döden. Men de som har sann vishet kommer att fundera över var människor kommer ifrån och vart de är på väg, istället för att vara säkra på att det som är synligt är allt som finns. De kommer att förbereda sig för himlen, den vackra andliga världen, med glädje och hopp.

 

Predikaren 12:13 Nu har du hört allt, och detta är summan: frukta Gud och håll hans bud. Det gäller alla människor.

 

Apostlarna förstod den andliga världen som Jesus Kristus hade undervisat dem om, och de ägnade sig åt att rädda själar medans de såg fram emot till de himmelska belöningarna som de skulle ta emot, utan att vara bundna i deras fysiska liv. Precis som de, bör vi som har förstått Himmelrikets hemligheter som Elohim har undervisat oss om, också leda många människor till rättfärdighet, med fast tro på den kommande andliga världen och de himmelska belöningar som väntar oss, så att vi kan skina som stjärnorna i himlen för evigt.

 

Tro och frälsning

Det är definitivt sant att vi får frälsning genom tro. Jesus sade: ”Låt det ske i enlighet med din tro”. Och Aposteln Paulus betonade hur viktig tron är genom att beskriva den som en av de tre viktigaste faktorerna i vårt kristna liv, genom att säga: ”Den rättfärdige skall leva genom tron” (Matt 9:29; 1 Kor 13:13).

 

Romarbrevet 1:17 I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron.

 

Galaterbrevet 3:13 Och klart är att ingen blir rättfärdig i Guds ögon genom lagen, ty den rättfärdige skall leva genom tron

 

Men tron som nämns i Bibeln är annorlunda än den tro som de flesta människor talar om. De flesta kyrkorna exkluderar helt och hållet det nya förbundets lag som Jesus har lärt oss att hålla, och de definierar tro som att bara tro på något i sina tankar. Men det är inte sann tro.

 

Sann tro åtföljs alltid av handling

 

När Jesus sade: ”Du får frälsning genom tro”, menade Han inte att vi bara ska ha tro i våra tankar. Ordet ”tro” antyder även handling som kommer från tro.

 

Hebreerbrevet 11:7-8 I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda de sina, sedan han hade fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. Därmed blev han till en dom över världen och fick själv del i den rättfärdighet som kommer av tro.

I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans, och han drog bort utan att veta vart han skulle komma.

 

Bibeln säger att det var helt och hållet i tro som Noa byggde arken och Abraham begav sig mot Kanaan efter att ha lämnat Ur i Kaldéernas land. Men de flesta människor försöker skilja på tro och handling. Enligt deras dikotomiska synsätt drar de den här slutsatsen: Det var inte i tro som Noa byggde arken och Abraham begav sig till Kanaan; de utförde bara handlingar utan någon tro. Men detta strider uppenbarligen mot vad Bibeln lär ut.

 

Om vi tror på Jesus, måste den tron åtföljas av motsvarande handling. Jesus har lärt oss att det nya förbundets lag är absolut nödvändig för vår frälsning och att vi måste följa den med tro.

 

Tro och det nya förbundets lagar

 

Markusevangeliet 16:15-16 Han sade till dem: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd.”

 

Om man tror på evangeliet men inte blir döpt, är den personen inte annorlunda än personen som inte tror. Om vi vill få frälsning måste vi tro på evangeliet som Jesus har lärt oss, och vi måste även bli döpta, vilket är tecknet för ”frälsning”.

 

1 Petrusbrevet 3:21 På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått …

 

Vissa personer påstår att de kan bli frälsta om de bara tror och att de inte behöver utföra någon handling. Det här påståendet kommer från att man inte vet exakt vad biblisk tro – den tro som leder till frälsning – verkligen är. När det står i Bibeln att vi får frälsning genom tro, antyder ordet ”tro” att ”bli döpt”, en av det nya förbundets lagar. Det är samma sak med Påskmåltiden.

 

Johannesevangeliet 6:53-54 Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen.”

 

Jesus har sagt att vi aldrig kan få evigt liv om vi inte äter och dricker Hans kött och blod. Vi människor har blivit dödliga på grund av synd. Så att bli frälsta betyder att få evigt liv för oss. Men Jesus sade att Han bara kommer att ge evigt liv till dem som äter och dricker Hans kött och blod. Så för att få frälsning behöver vi utan tvekan äta Jesu kött och dricka Hans blod. Många människor säger att de tror på Jesus. Men om de inte äter Jesu kött och dricker Hans blod kan de inte få evigt liv, enligt Jesu ord: ”Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet”. Hur stor någons tro än är, kan han eller hon inte få frälsning utan handlingen att äta Jesu kött och drick hans blod.

Sättet att äta Jesu kött och dricka Hans blod är att fira det nya förbundets påskmåltid. 

 

Matteusevangeliet 26:17-28 Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Var vill du att vi skall ordna för påskmåltiden åt dig?” Han svarade: ”Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: Min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar.” Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden  Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.”

 

Lukasevangeliet 22:14-20 När stunden var inne lade han sig till bords tillsammans med apostlarna. Han sade till dem: ”Hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar … Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig.” Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för er.”

 

Jesus kom ner till jorden för att ge oss liv, och Han ville innerligt att vi skulle äta Påskmåltiden (Luk 19:10; Joh 10:10). Det här betyder definitivt att vi måste hålla det nya förbundets påskmåltid för att få frälsning – evigt liv.

 

Påskbrödet och påskvinet representerar Jesu kött och blod

 

Det faktum att påskbrödet och påskvinet symboliserar Jesu kött och blod bevisas tydligt genom Jesu ord och handlingar. Men de som har en felaktig uppfattning om tro insisterar att äta Jesu kött och att dricka Hans blod betyder att tro på Jesus och att påskbrödet och påskvinet inte har något att göra med evigt liv.

 

Johannesevangeliet 6:47 ”Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv.”

 

Det viktiga här är att ta reda på vad vi måste tro för att få evigt liv. De följande verserna visar oss att vi måste tro på det faktum att Jesus är livets bröd från himlen och att vi bör äta livets bröd.

 

Johannesevangeliet 6:47 ”Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.”

 

De som tror att Jesus är livets bröd måste äta det brödet för att få evigt liv. Ovanstående verser betyder att vi inte kan äta Jesus, som representeras av livets bröd, bara genom att tro på Honom, utan att vi måste tro Jesus är livets bröd och äta det brödet. Jesu kött och blod som ger oss evigt liv är påskbrödet och påskvinet. Det finns mer bevis för detta.

För det första lovade Jesus oss ”syndernas förlåtelse” genom Påskmåltiden (Matt 26:27-28). Bibeln säger att syndens lön är döden (Rom 6:23). Så när vi tar emot syndernas förlåtelse tas döden bort från oss. Det betyder att vi kommer att leva för evigt. Det eviga livets välsignelse som Påskmåltiden innehåller är exakt den samma som beskrivs i Johannesevangeliet 6. Detta bevisar att påskbrödet och påskvinet är Jesu kött och blod som ger oss evigt liv.

Här är ännu ett bevis: Jesus kom som översteprästen i Melkisedeks ordning.

 

Hebreerbrevet 5:8-10 Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida, och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning, av Gud kallad överstepräst, en sådan som Melkisedek.

 

Melkisedek var en präst i det gamla testamentets tid som välsignade Abraham med bröd och vin.

 

1 Moseboken 14:18-19 Melkisedek, kungen i Salem, kom ut med bröd och vin; han var präst åt Gud den Högste, och han välsignade Abram: ”Välsignad vare Abram av Gud den Högste, himlens och jordens skapare.”

 

Jesus välsignade oss med syndernas förlåtelse och evigt liv genom Påskmåltidens bröd och vin eftersom Han kom som den verkliga Melkisedek. Så påståendet att påskbrödet och påskvinet inte har något att göra med evigt liv är ett dumt påstående som förnekar att Jesus är den verklige Melkisedek.

 

Vikten av handling

 

Tro är väldigt viktigt för vår frälsning. Men vad vi verkligen behöver tro är Jesu ord och läror, eftersom Han är vägen och sanningen och livet, och inte människors doktriner som värdelösa och vilseledande. Jesus sade: ”Den som tror och blir döpt skall räddas”, och gav Sitt folk det eviga livets välsignelse genom Påskmåltidens bröd och vin, som den sanne Melkisedek. Om vi tror på Jesus som vår Frälsare, måste tro på Hans ord och omsätta vår tro i handling genom att genomgå dopet och fira det nya förbundets påskmåltid.

Vikten av handling visas också tydligt genom det Jesus sade till Petrus vid fottvagningsceremonin innan Påskmåltidens huvudceremoni. Petrus tänkte att det inte var rätt att Jesus skulle agera tjänare genom att tvätta Sina lärjungars fötter, så han försökte förhindra Honom att tvätta hans fötter. Då sade Jesus till Petrus att om han inte lät Honom tvätta hans fötter, så skulle han inte ha någon gemenskap med Honom.

 

Johannesevangeliet 13:8 Petrus sade: ”Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter!” Jesus sade till honom: ”Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig.”

 

I den stunden trodde Petrus fastare än någon annan att Jesus var Frälsaren (Matt 16:16). Men trots att Petrus hade en så stark tro på Jesus Kristus, sade Jesus till honom: ”Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig.” Någon som inte har gemenskap med Frälsaren Jesus kan aldrig få frälsning. Det här visar att det är nödvändigt för vår frälsning att hålla Påskmåltidens bestämmelser, där även fottvagningsceremonin ingår.

 

Endast de som gör Guds vilja kan komma in i Himmelriket

 

Himlen är en plats där endast de som följer Guds vilja kan komma in.

 

Matteusevangeliet 7:21 ”Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.”

 

Vi kan inte komma in i Himmelriket bara genom att säga eller tänka att vi tror. För att kunna komma in i Himmelriket måste vi följa Guds vilja.

Jesus sade tydligt att vi kan få frälsning när vi tror och blir döpta, och att vi inte har något liv i oss om vi inte äter Hans kött och dricker Hans blod. Att tro på och följa alla dessa ord från Jesus är sann tro som leder till frälsning. Detta är Jesu lära och Guds vilja.

 

Load More


Nya frågor och svar kommer att läggas till efter hand.

Under tiden kan du söka på hela webbsidan här nedan eller kontakta oss med din fråga!