Varför talar Jesus om Fadern i tredje person?


Fråga: Hur kan Jesus vara Gud eller ”Gud kommen i köttet”? Jesus säger ju själv i en bön till Fadern: ”Detta är det eviga livet, att de lär känna dig [Fadern] och den du har sänt ut, Jesus Kristus” (Joh 17:3). Om man utgår från att Jesu egna ord är trovärdiga och sanna, att det är Fadern som är den ende sanne Guden, då är frågan: Vad för slags gud är då Jesus? Säger inte Jesus: ”Fadern är större än jag”? (Joh 14:28)

 

När vi studerar treenighetsläran genom Bibeln så kommer vi till slutsatsen att Gud Fadern är densamme som Gud Sonen, Jesus, och att Jesus är Gud som har fötts som människa. Men när vi läser om hur Jesus många gånger ber till Fadern och talar om Fadern i tredje person, kan man lätt tro att läran om att Jesus är Gud är motsägelsefull.

 

Givetvis utgår vi från att Jesu ord trovärdiga och sanna, men vi bör även utgå ifrån att apostlarnas vittnesbörd är sann, eftersom det är de som sändes ut av Jesus Själv för att vittna om Honom. Så finns det motsägelser i Bibeln?

 

Jesu liv enligt skrifterna

 

Jesu ord är sanning, men om vi alltid tolkar Jesu ord bokstavligt, kommer vi att missförstå Hans läror och misslyckas med att lära känna Hans sanna natur. Det är för att Han talade i liknelser när Han undervisade.

 

Matteusevangeliet 13:10-13 Lärjungarna kom fram och frågade honom: ”Varför talar du till dem i liknelser?” Han svarade dem: ”Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, ty fast de ser, ser de inte, och fast de hör, hör de inte och förstår inte.”

 

Låt oss titta på ett exempel på ord från Jesus som lätt kan missuppfattas om vi tolkar dem bokstavligt:

 

Matteusevangeliet 6:6 ”Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.”

 

Om vi tolkar de här orden bokstavligt, så kommer vi att tro att vi bara får be inne i vår kammare när ingen ser oss. Men Han bad Själv inför Sina lärjungar många gånger, och apostlarna som följde Hans läror bad tillsammans (Matt 26:26, Joh 17:1, Apg 1:14, Apg 2:42). Så för att inte misstolka Jesu ord behöver vi förstå dem i sitt sammanhang och i profetiornas ljus. Det är för att Jesus alltid betonade att profeterna vittnar om Honom och att allt Han gjorde var enligt gamla testamentets, skrifternas, profetior.

 

Johannesevangeliet 5:39-40 Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv.

 

Matteusevangeliet 26:53-56 Tror du inte att om jag bad min fader skulle han genast skicka mer än tolv legioner änglar till min hjälp? Men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att detta måste hända?” … ”Men allt detta har skett för att profeternas skrifter skall uppfyllas.”

 

Jesus kunde enkelt ha besegrat soldaterna som försökte gripa Honom i Getsemane, men Han lät det hända, eftersom Han var fast besluten att uppfylla profetiorna. Jesus som var av kött och blod kände också rädsla och visste vilket lidande Han skulle gå igenom nästa dag. Är Jesus en slav under profeterna att Han måste göra som de skrev? Nej, Han uppfyllde profetiorna för vår skull, eftersom vi bara kan inse vem Han verkligen är genom det gamla testamentets profetior. Om Han inte uppfyllde dem skulle vi kanske tro att han var en falsk profet istället för vår Frälsare.

 

De två lärjungarna som var på väg till Emmaus efter Jesu uppståndelse kände först inte igen Jesus, men när Jesus tillrättavisade dem och förklarade vem Han är genom att hänvisa till skrifterna (det gamla testamentet) så förstod de vem Han var (Luk 24:25-27). Tänk om profetiorna inte stämde överens med det som de hade bevittnat? Skulle de ha kunnat tro på Honom? Vi är i samma situation idag.

 

Vem är Jesus enligt skrifterna?

 

Apostlarna, Jesu vittnen, vittnade tydligt om att Han är Gud i köttet. Här är ett exempel:

 

Romarbrevet 9:5 … de har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa, han som är över allting, gud, välsignad i evighet, amen.

 

Så vilken gud är Jesus? Är Han en annan Gud än Fadern? Låt oss ta reda på det genom skrifterna.

 

Jesaja 43:10-13 Men ni är mina vittnen, säger Herren, min tjänare, den som jag har utvalt, för att ni skall få insikt och tro mig, förstå att jag är Gud. Ingen gud har blivit till före mig, ingen skall komma efter mig. Jag, jag är Herren, ingen annan än jag kan ge räddning … Jag är Gud, också i framtiden är jag densamme…

 

Det ska inte komma någon annan frälsare förutom Gud Själv. Han är Israels Gud och Skapare av himmel och jord enligt 1 Moseboken och den gud som Jesus kallade ”Fadern”. Men när Petrus, fylld av helig ande efter Pingsten vittnade om Jesus, sade Han så här:

 

Apostlagärningarna 4:11 ”Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.”

 

Enligt profeten Jesajas skrifter sade Gud att ingen gud ska komma efter Honom, och att ingen annan kan ge frälsning. Men när Jesus kom så är det ingen annan än Honom som kan ge frälsning. Detta visar tydligt att Jesus Själv måste vara det gamla testamentets gud; Gud Fadern som har fötts som människa.
 

 

Guds ankomst i hemlighet

 

Men varför talade då Jesus om Fadern som om Han var en annan person? Det korta svaret är att det var för vår frälsning. Gud valde att visa Sig i en ödmjuk skepnad, som människa och inte som allsmäktige Gud, eftersom det var det enda sättet att ge oss frälsning.

 

Hebreerbrevet 2:14-18 Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an, och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och kunna sona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas.

 

För att ge oss dödliga människor hopp om att uppstå till evigt liv, föddes Gud som dödlig människa, som en av oss, för att sedan uppstå och fara levande till Himmelriket. Hade vi kunnat tro på det om Han hade kommit i Sin sanna andliga skepnad? Vi hade tänkt: ”Jo, givetvis, Han är ju Gud, så det är klart att Han inte kan dö”. Men nu kan vi tro att vi kan leva för evigt även om vi just nu är dödliga människor. Av den anledningen ville Jesus inte upphöja Sig till Faderns status genom att säga ”Jag är Gud”. Men Han visade det indirekt; genom att uppfylla profetiorna.

 

Filipperbrevet 2:3-8 … Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors.

 

Genom att inte upphöja Sig till Gud, visade Han oss ett exempel att vi också ska vara ödmjuka och inte upphöja oss själva. Han spelade rollen som Guds Son för att visa oss som är Guds söner och döttrar hur vi bör leva.

 

Johannesevangeliet 13:15 Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er.

 

Allt som Jesus gjorde var ett exempel för att vi ska göra som Han gjorde. Jesus behövde inte be till Gud eftersom Han är Gud Själv. Men Han bad till Fadern för visa ett exempel för oss hur vi ska be.

 

Matteusevangeliet 16:20 Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias.

 

Det var inte Hans vilja att avslöja Sig som Messias förrän tiden var inne, än mindre som Gud Själv. Skulle många tro på det, även om Han avslöjade det vid den tidpunkten? Men de som trodde på profetiorna kände igen Honom och tog emot Honom som Gud.

 

De som inte insåg att Jesus var Gud

 

Enligt en annan av Jesajas profetior skulle Kristus lida när Han bar mångas synder (Jes 53:1-12). Om Han hade kommit som allsmäktige Gud, hade profetiorna om Honom att Han skulle lida och dö för våra synder, uppfyllas? Även fariséerna och de skriftlärda skulle känna igen Honom och buga inför Honom. De hade aldrig vågat låta Honom bli arresterad och korsfäst, eller ens anklagat Honom för något.

 

Matteusevangeliet 26:53-54 Tror du inte att om jag bad min fader skulle han genast skicka mer än tolv legioner änglar till min hjälp? Men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att detta [arresteringen av Jesus] måste hända?”

 

Eftersom Gud kom i hemlighet, kunde de skriftlärda inte känna igen Honom, och var på väg att stena Honom när Han sade ”Jag och Fadern är ett”.

 

Johannesevangeliet 10:30-33 ”Jag och Fadern är ett.” Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom. Jesus sade till dem: ”Jag har låtit er se så många goda gärningar som kommer från Fadern. För vilken av dem stenar ni mig?” Judarna svarade: ”Det är inte för någon god gärning vi stenar dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa.”

 

De kunde inte tro att Jesus kunde vara Gud Själv, av den enkla anledningen att Han uppenbarade Sig i mänsklig skepnad. Är det svårt för allsmäktige Gud att födas som människa? Det borde inte ha förvånat dem, eftersom Gud till och med uppenbarade Sig som människa för Abraham (1 Mos 18:1-2, 18:22, 19:1). Jesus förklarade anledningen till att de inte kände igen Honom så här:

 

Johannesevangeliet 15:21-25 ”Men allt detta skall de göra med er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom [Gud Fadern] som har sänt mig … Men ordet som står skrivet i deras lag skulle uppfyllas: De har hatat mig utan grund.”

 

Anledningen att de hatade och förföljde Jesus var att de inte kände Gud. Om de hade känt Gud så hade de vetat att Han både kunde och ville komma som människa. Gud hade trots allt sagt till Sina profeter att Han skulle födas som människa och Själv leda Sitt folk som en herde under tusentals år.

 

Profetiorna om Guds ankomst

 

Jesaja 9:6-7 Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste. Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike.

 

Jesaja 40:3 En röst ropar: Bana väg för Herren genom öknen, gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud! … Herrens härlighet skall uppenbaras, och alla människor skall se det. Herren har talat.

 

Hesekiel 34:15 Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud.

 

Hesekiel 34:23 Jag skall ge dem en enda herde, min tjänare David, och han skall valla dem. Han skall valla dem, han skall vara deras herde.

 

Gud säger först att Han Själv ska valla Sina får, och sedan att Han ska sända ”Sin tjänare David som ska valla dem”.

 

Så Gud talar om Sin egen ankomst som att Han sänder Sin tjänare. Den som kom enligt Jesajas och Hesekiels profetior var Jesus Kristus.

 

Lukasevangeliet 1:31-32 Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron

 

Johannesevangeliet 10:16 Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde.

 

Genom hela gamla testamentet beskrivs Messias eller Kristus som ”Guds tjänare som Han ska sända”. Det är därför naturligt att Jesus talar om Sig Själv som ”Den som Fadern har sänt”.

 

Jesus är sannerligen Gud Skaparen, även om Han har många titlar. Han kallas bland annat Guds Son, Människosonen, Guds Lamm, Davids son, Guds tjänare. Det är dock bara genom att studera profetiorna om Honom i gamla testamentet och hur Han uppfyllde dem som vi kan inse Hans sanna identitet.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

2 tankar om “Varför talar Jesus om Fadern i tredje person?

 • KW.

  Hej, tack för svaret.
  Ni säger då att Jesus måste själv vara Fadern, Gud den allsmäktige? Jag vet inte ifall ni är anhängare av 3-enighetsläran, (själv har jag svårt med det) men om ni anser att det inte finns två separata personer: Fadern och sonen utan att Jesus är är i själva verket båda, så måste då den 3-eniga Guden vara en omöjlighet? Då borde han vara max. 2-enig, ifall man nu räknar DHA som en person?

  Tillämpningen i Matt. 6:6 borde vara rätt klar utan risk för misstolkning, här måste Jesus mena att man ska inte vara en hycklare och be på torgen och i hörnen av den breda gatorna så att man skulle bli iakttagen av människorna, så gjorde ju de religiösa ledarna på Jesu tid för att verka maximalt fromma.

  Med tanke på att ni hänvisar till APG. 4:11 så undrar jag vad detta skriftställe egentligen syftar på, är det för att bevisa att Jesus är Gud Fader, eller handlar det hellre om att Judarna förkastade Guds son som frälsare eftersom judarna väntade en politisk frälsare som skulle kasta romarna ut ur landet. Gud Fader JHWH hade bestämt att räddningen är möjlig bara genom hans son Jesus Kristus, dvs. ingen räddning utan Jesus. Judarna blev nog rätt besvikna på Jesus när han vägrade att bli deras kung och sa istället att: ”Mitt rike är ingen del av den här världen”.

  När jag läser i Bibeln sådana skriftställen som bl.a. Joh. 6:38 Så blir jag bara förvirrad av tanken att Jesus menar någonting annat än det han just säger:”Ty jag har inte kommit ner från himmelen för att göra vad jag själv vill utan att göra hans vilja som har sänt mig.”
  Eller 1. Kor 11:3:”Men jag vill att ni skall veta att varje mans huvud är Kristus och en kvinnas huvud är mannen och Kristi huvud är Gud”.

  Dessa bibelord blir ganska förvirrande och knasigt för mig om Jesus själv är Gud Fader Jehowah. Men om man tar texten som det står så får man vid handen att Fadern och sonen är 2 separata personer då blir allt klart och logiskt.

  Jag måste säga att jag tyvärr känner mig inte riktigt tillfreds med det svaret jag fick. Men jag uppskattar att jag fått resonera om saken med er.

  Ifall ni har synpunkter så är jag glad om jag får veta det. Jag vill tacka er uppriktigt och önskar er allt gott.

  MVH: KW.

  • Guds Församling (@gudsforsamling)

   Hej KW! Tack för din kommentar!

   Det finns olika definitioner av vad treenigheten innebär. När man svarar på om tror på treenigheten bör man därför också förklara hur man definierar den. Den klassiska formuleringen enligt den Nicaenska trosbekännelsen är tyvärr otydlig och förvirrande. Där talar man om att Gud är tre olika ”personer” men att de tre är av samma ”väsen”. Denna lära är baserad på grekisk filosofi och formulerades vid det första konciliet i Konstantinopel år 381 e.Kr., det vill säga efter att bl.a. Sabbatsdagen och Påskmåltiden förbjöds. Dessa högtider hölls av Jesus Kristus Själv (Luk 4:16, Luk 22:15), vilket innebär att de som formulerade den trosbekännelsen är samma organisation som i praktiken stämplade vår Frälsare som kättare! Hur kan de ha insikt om Guds natur? Den gemensamma nämnaren hos de som fylldes av helig ande och hade kännedom om Gud är att de alla följde Guds bud, både i nya och gamla testamentet. Aposteln Johannes förklarade så här:

   1 Joh 2:3-6 Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Den som säger: ”Jag känner honom” men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde.

   Guds Församlings definition kan du läsa om här: /var-tro/kristendomens-grunder/treenigheten/. Men för att sammanfatta vår definition så säger vi att Gud Fadern är en enda person som verkar i tre olika tider, med tre olika namn, i tre olika skepnader och tre olika roller. Med den definitionen finns det alltså ingen motsägelse i att säga att Gud är treenig och att Fadern är densamme som Sonen, eftersom det betyder samma sak. Den Helige Anden är alltså också samma person som Fadern och Sonen.

   Vårt exempel från Matt 6:6 är som du säger svårt att misstolka, men det är ett enkelt exempel som visar att en bokstavlig tolkning av Jesu ord ofta blir en felaktig tolkning. Ibland är liknelserna lätta att förstå och ibland svårare. Vi kan titta på ett annat exempel:

   Joh 2:18-21 Judarna sade då till honom: ”Vad kan du visa oss för tecken, du som gör så här?” Jesus svarade: ”Riv ner detta tempel, så skall jag låta det uppstå igen på tre dagar.” Judarna sade: ”I fyrtiosex år har man byggt på det här templet, och du skall låta det uppstå igen på tre dagar!” Men det tempel han talade om var hans kropp.

   I den här situationen var det svårare att direkt förstå vad Jesus talade om. De tolkade Hans ord bokstavligt och förstod inte att Jesus talade om Sin kropp, och inte det fysiska Jerusalemtemplet. När Jesus sedan uppfyllde orden genom att uppstå efter tre dagar, kände de inte igen tecknet på att Han var Messias. För att förstå den här liknelsen, att ”templet” i själva verket betyder ”Jesu kropp”, måste man gräva lite djupare i Skrifterna.

   1 Kor 6:11-14 Herrens ord kom till Salomo: ”Det hus som du nu bygger – om du följer mina stadgar och gör som jag befallt, och om du håller alla mina bud och rättar dig efter dem, skall jag låta det löfte som jag gav din far David förverkligas i dig: där skall jag bo mitt bland israeliterna och aldrig överge mitt folk Israel.” Och Salomo byggde templet färdigt.

   ”Guds tempel” syftar på Guds boning, alltså platsen där Guds Ande finns. Så det var naturligt för Jesus att tala om Sin kropp som Guds tempel. Så vi måste gå bortom vår bokstavliga förståelse av Hans ord och ta reda på vad Han egentligen menar genom Skrifterna, som är Guds Ord.

   2 Pet 1:20-21 Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud.

   Om vi bara tolkade profetiorna bokstavligt, så skulle det vara möjligt att tolka dem på egen hand, men Petrus lärde oss att det inte går. Och Jesus svarade på frågan varför Han talade i liknelser så här:

   Matt 13:10-11 Lärjungarna kom fram och frågade honom: ”Varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem: ”Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra”.

   Vad gäller din fråga om Apg 4:11, så syftar det på att Gud Fadern kom som Frälsare, men med ett nytt namn. Med andra ord att Jesus är Gud Fadern.

   Vi förstår att det kan vara svårt och förvirrande att förstå till en början, men om man uppriktigt och tålmodigt söker sanningen som du gör, och ställer frågan med bön, så kommer Gud att ge oss vishet. Vi finns alltid här för att vägleda den som söker svar.

   Tack för dina vänliga ord och tack igen för att du ställde frågan, vi önskar dig också allt gott och Guds välsignelser.