Är det sant att vi får frälsning om vi bara tror på Gud?


Det är definitivt sant att vi får frälsning genom tro. Jesus sade: ”Låt det ske i enlighet med din tro”. Och Aposteln Paulus betonade hur viktig tron är genom att beskriva den som en av de tre viktigaste faktorerna i vårt kristna liv, genom att säga: ”Den rättfärdige skall leva genom tron” (Matt 9:29; 1 Kor 13:13).

 

Romarbrevet 1:17 I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron.

 

Galaterbrevet 3:13 Och klart är att ingen blir rättfärdig i Guds ögon genom lagen, ty den rättfärdige skall leva genom tron

 

Men tron som nämns i Bibeln är annorlunda än den tro som de flesta människor talar om. De flesta kyrkorna exkluderar helt och hållet det nya förbundets lag som Jesus har lärt oss att hålla, och de definierar tro som att bara tro på något i sina tankar. Men det är inte sann tro.

 

Sann tro åtföljs alltid av handling

 

När Jesus sade: ”Du får frälsning genom tro”, menade Han inte att vi bara ska ha tro i våra tankar. Ordet ”tro” antyder även handling som kommer från tro.

 

Hebreerbrevet 11:7-8 I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda de sina, sedan han hade fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. Därmed blev han till en dom över världen och fick själv del i den rättfärdighet som kommer av tro.

I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans, och han drog bort utan att veta vart han skulle komma.

 

Bibeln säger att det var helt och hållet i tro som Noa byggde arken och Abraham begav sig mot Kanaan efter att ha lämnat Ur i Kaldéernas land. Men de flesta människor försöker skilja på tro och handling. Enligt deras dikotomiska synsätt drar de den här slutsatsen: Det var inte i tro som Noa byggde arken och Abraham begav sig till Kanaan; de utförde bara handlingar utan någon tro. Men detta strider uppenbarligen mot vad Bibeln lär ut.

 

Om vi tror på Jesus, måste den tron åtföljas av motsvarande handling. Jesus har lärt oss att det nya förbundets lag är absolut nödvändig för vår frälsning och att vi måste följa den med tro.

 

Tro och det nya förbundets lagar

 

Markusevangeliet 16:15-16 Han sade till dem: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd.”

 

Om man tror på evangeliet men inte blir döpt, är den personen inte annorlunda än personen som inte tror. Om vi vill få frälsning måste vi tro på evangeliet som Jesus har lärt oss, och vi måste även bli döpta, vilket är tecknet för ”frälsning”.

 

1 Petrusbrevet 3:21 På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått …

 

Vissa personer påstår att de kan bli frälsta om de bara tror och att de inte behöver utföra någon handling. Det här påståendet kommer från att man inte vet exakt vad biblisk tro – den tro som leder till frälsning – verkligen är. När det står i Bibeln att vi får frälsning genom tro, antyder ordet ”tro” att ”bli döpt”, en av det nya förbundets lagar. Det är samma sak med Påskmåltiden.

 

Johannesevangeliet 6:53-54 Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen.”

 

Jesus har sagt att vi aldrig kan få evigt liv om vi inte äter och dricker Hans kött och blod. Vi människor har blivit dödliga på grund av synd. Så att bli frälsta betyder att få evigt liv för oss. Men Jesus sade att Han bara kommer att ge evigt liv till dem som äter och dricker Hans kött och blod. Så för att få frälsning behöver vi utan tvekan äta Jesu kött och dricka Hans blod. Många människor säger att de tror på Jesus. Men om de inte äter Jesu kött och dricker Hans blod kan de inte få evigt liv, enligt Jesu ord: ”Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet”. Hur stor någons tro än är, kan han eller hon inte få frälsning utan handlingen att äta Jesu kött och drick hans blod.

Sättet att äta Jesu kött och dricka Hans blod är att fira det nya förbundets påskmåltid. 

 

Matteusevangeliet 26:17-28 Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Var vill du att vi skall ordna för påskmåltiden åt dig?” Han svarade: ”Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: Min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar.” Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden  Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.”

 

Lukasevangeliet 22:14-20 När stunden var inne lade han sig till bords tillsammans med apostlarna. Han sade till dem: ”Hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar … Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig.” Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för er.”

 

Jesus kom ner till jorden för att ge oss liv, och Han ville innerligt att vi skulle äta Påskmåltiden (Luk 19:10; Joh 10:10). Det här betyder definitivt att vi måste hålla det nya förbundets påskmåltid för att få frälsning – evigt liv.

 

Påskbrödet och påskvinet representerar Jesu kött och blod

 

Det faktum att påskbrödet och påskvinet symboliserar Jesu kött och blod bevisas tydligt genom Jesu ord och handlingar. Men de som har en felaktig uppfattning om tro insisterar att äta Jesu kött och att dricka Hans blod betyder att tro på Jesus och att påskbrödet och påskvinet inte har något att göra med evigt liv.

 

Johannesevangeliet 6:47 ”Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv.”

 

Det viktiga här är att ta reda på vad vi måste tro för att få evigt liv. De följande verserna visar oss att vi måste tro på det faktum att Jesus är livets bröd från himlen och att vi bör äta livets bröd.

 

Johannesevangeliet 6:47 ”Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.”

 

De som tror att Jesus är livets bröd måste äta det brödet för att få evigt liv. Ovanstående verser betyder att vi inte kan äta Jesus, som representeras av livets bröd, bara genom att tro på Honom, utan att vi måste tro Jesus är livets bröd och äta det brödet. Jesu kött och blod som ger oss evigt liv är påskbrödet och påskvinet. Det finns mer bevis för detta.

För det första lovade Jesus oss ”syndernas förlåtelse” genom Påskmåltiden (Matt 26:27-28). Bibeln säger att syndens lön är döden (Rom 6:23). Så när vi tar emot syndernas förlåtelse tas döden bort från oss. Det betyder att vi kommer att leva för evigt. Det eviga livets välsignelse som Påskmåltiden innehåller är exakt den samma som beskrivs i Johannesevangeliet 6. Detta bevisar att påskbrödet och påskvinet är Jesu kött och blod som ger oss evigt liv.

Här är ännu ett bevis: Jesus kom som översteprästen i Melkisedeks ordning.

 

Hebreerbrevet 5:8-10 Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida, och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning, av Gud kallad överstepräst, en sådan som Melkisedek.

 

Melkisedek var en präst i det gamla testamentets tid som välsignade Abraham med bröd och vin.

 

1 Moseboken 14:18-19 Melkisedek, kungen i Salem, kom ut med bröd och vin; han var präst åt Gud den Högste, och han välsignade Abram: ”Välsignad vare Abram av Gud den Högste, himlens och jordens skapare.”

 

Jesus välsignade oss med syndernas förlåtelse och evigt liv genom Påskmåltidens bröd och vin eftersom Han kom som den verkliga Melkisedek. Så påståendet att påskbrödet och påskvinet inte har något att göra med evigt liv är ett dumt påstående som förnekar att Jesus är den verklige Melkisedek.

 

Vikten av handling

 

Tro är väldigt viktigt för vår frälsning. Men vad vi verkligen behöver tro är Jesu ord och läror, eftersom Han är vägen och sanningen och livet, och inte människors doktriner som värdelösa och vilseledande. Jesus sade: ”Den som tror och blir döpt skall räddas”, och gav Sitt folk det eviga livets välsignelse genom Påskmåltidens bröd och vin, som den sanne Melkisedek. Om vi tror på Jesus som vår Frälsare, måste tro på Hans ord och omsätta vår tro i handling genom att genomgå dopet och fira det nya förbundets påskmåltid.

Vikten av handling visas också tydligt genom det Jesus sade till Petrus vid fottvagningsceremonin innan Påskmåltidens huvudceremoni. Petrus tänkte att det inte var rätt att Jesus skulle agera tjänare genom att tvätta Sina lärjungars fötter, så han försökte förhindra Honom att tvätta hans fötter. Då sade Jesus till Petrus att om han inte lät Honom tvätta hans fötter, så skulle han inte ha någon gemenskap med Honom.

 

Johannesevangeliet 13:8 Petrus sade: ”Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter!” Jesus sade till honom: ”Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig.”

 

I den stunden trodde Petrus fastare än någon annan att Jesus var Frälsaren (Matt 16:16). Men trots att Petrus hade en så stark tro på Jesus Kristus, sade Jesus till honom: ”Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig.” Någon som inte har gemenskap med Frälsaren Jesus kan aldrig få frälsning. Det här visar att det är nödvändigt för vår frälsning att hålla Påskmåltidens bestämmelser, där även fottvagningsceremonin ingår.

 

Endast de som gör Guds vilja kan komma in i Himmelriket

 

Himlen är en plats där endast de som följer Guds vilja kan komma in.

 

Matteusevangeliet 7:21 ”Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.”

 

Vi kan inte komma in i Himmelriket bara genom att säga eller tänka att vi tror. För att kunna komma in i Himmelriket måste vi följa Guds vilja.

Jesus sade tydligt att vi kan få frälsning när vi tror och blir döpta, och att vi inte har något liv i oss om vi inte äter Hans kött och dricker Hans blod. Att tro på och följa alla dessa ord från Jesus är sann tro som leder till frälsning. Detta är Jesu lära och Guds vilja.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.